Excel 2003 PL. Funkcje. Leksykon kieszonkowy

Autor: Bartosz Gajda

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-0745-7
Cena: 19.9 zł
Oprawa: miękka
Format: B6
Data wydania: 2007.02.05
Liczba stron: 240
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/exfulk/exfulk-8.pdf
Kategoria: Excel

Podręczne źródło informacji dla użytkowników Excela

 • Zestawienie wszystkich funkcji
 • Opis argumentów
 • Zastosowania funkcji

Arkusz kalkulacyjny Excel to jeden z programów najczęściej wykorzystywanych w firmach i organizacjach. Jego możliwości -- od prostych obliczeń i zestawień, poprzez analizy statystyczne, aż do tworzenia rozbudowanych arkuszy korzystających z pozostałych składników pakietu Office -- czynią z niego niezwykle użyteczne i uniwersalne narzędzie nie tylko dla księgowych i finansistów, ale dla wszystkich, którzy w pracy czy szkole przeprowadzają jakiekolwiek obliczenia. Potęga Excela tkwi przede wszystkim w jego funkcjach -- gotowych algorytmach obliczeniowych, których wykorzystanie wymaga jedynie odpowiedniego wskazania argumentów.

Jeśli w swojej pracy korzystasz z Excela, książka "Excel 2003 PL. Funkcje. Leksykon kieszonkowy" szybko stanie się Twoją podstawową lekturą. Znajdziesz w niej przegląd wszystkich funkcji, jakie oferuje użytkownikowi ten arkusz kalkulacyjny, podzielonych według tych samych kategorii, które zobaczysz w oknach dialogowych Excela. Omówienie każdej funkcji zawiera jej opis, specyfikację składni i argumentów oraz przykładowe zastosowania.

 • Funkcje finansowe
 • Funkcje daty i czasu
 • Funkcje matematyczne
 • Funkcje statystyczne
 • Funkcje wyszukiwania i adresu
 • Funkcje bazy danych
 • Funkcje tekstowe
 • Funkcje logiczne
 • Funkcje informacyjne

Przyspiesz i usprawnij swoją pracę z arkuszem Excel 2003 PL.

Excel 2003 PL. Funkcje. Leksykon kieszonkowy -- spis treści

Wstęp (13)

1. Funkcje finansowe (15)

 • DB - amortyzacja środka trwałego (15)
 • DDB - amortyzacja środka trwałego (16)
 • FV - przyszła wartość inwestycji (17)
 • IPMT - wartość odsetek (18)
 • IRR - wewnętrzna stopa zwrotu (19)
 • ISPMT - wartość odsetek (20)
 • MIRR - wewnętrzna stopa zwrotu (20)
 • NPER - liczba okresów dla lokaty (21)
 • NPV - wartość netto inwestycji (22)
 • PMT - rata spłaty pożyczki (23)
 • PPMT - wartość spłaty (24)
 • PV - wartość bieżąca inwestycji (25)
 • RATE - stopa procentowa (26)
 • SLN - amortyzacja środka trwałego (27)
 • SYD - amortyzacja środka trwałego (28)
 • VDB - amortyzacja środka trwałego (28)

2. Funkcje daty i czasu (30)

 • CZAS - konwersja czasu na liczbę (30)
 • CZAS.WARTOŚĆ - konwersja czasu na liczbę (31)
 • DATA - konwersja daty na liczbę (32)
 • DATA.WARTOŚĆ - konwersja daty na liczbę (33)
 • DNI.360 - różnica w dniach pomiędzy dwoma datami (34)
 • DZIEŃ - określanie dnia miesiąca z daty (35)
 • DZIEŃ.TYG - określanie dnia tygodnia z daty (36)
 • DZIŚ - aktualna data (37)
 • GODZINA - określanie pełnej godziny z czasu (38)
 • MIESIĄC - określanie miesiąca z daty (39)
 • MINUTA - określanie pełnych minut z czasu (39)
 • ROK - określanie roku z daty (40)
 • SEKUNDA - określanie pełnych sekund z czasu (41)
 • TERAZ - aktualna data i godzina (42)

3. Funkcje matematyczne (43)

 • ACOS - arcus cosinus (43)
 • ACOSH - area cosinus hiperboliczny (44)
 • ASIN - arcus sinus (44)
 • ASINH - area sinus hiperboliczny (45)
 • ATAN - arcus tangens (46)
 • ATAN2 - arcus tangens (druga wersja) (47)
 • ATANH - area tangens hiperboliczny (48)
 • COS - cosinus (48)
 • COSH - cosinus hiperboliczny (49)
 • EXP - eksponenta ex (50)
 • ILOCZYN (50)
 • KOMBINACJE - symbol Newtona (51)
 • LICZBA.CAŁK - część całkowita liczby (52)
 • LN - logarytm naturalny (53)
 • LOG - logarytm (53)
 • LOG10 - logarytm dziesiętny (54)
 • LOS - wartość losowa (55)
 • MACIERZ.ILOCZYN - iloczyn macierzy (56)
 • MACIERZ.ODW - macierz odwrotna (57)
 • MOD - dzielenie modulo (58)
 • MODUŁ.LICZBY - wartość bezwzględna (59)
 • PI (59)
 • PIERWIASTEK - pierwiastek kwadratowy (60)
 • POTĘGA (60)
 • RADIANY - konwersja stopni na radiany (61)
 • RZYMSKIE - konwersja liczb arabskich na rzymskie (62)
 • SILNIA (63)
 • SIN - sinus (64)
 • SINH - sinus hiperboliczny (65)
 • STOPNIE - konwersja radianów na stopnie (65)
 • SUMA (66)
 • SUMA.ILOCZYNÓW (67)
 • SUMA.JEŻELI - suma warunkowa (68)
 • SUMA.KWADRATÓW (69)
 • SUMA.X2.M.Y2 (69)
 • SUMA.X2.P.Y2 (70)
 • SUMA.XMY.2 (71)
 • SUMY.POŚREDNIE (72)
 • TAN - tangens (74)
 • TANH - tangens hiperboliczny (75)
 • WYZNACZNIK.MACIERZY (75)
 • ZAOKR - zaokrąglanie (76)
 • ZAOKR.DO.CAŁK - zaokrąglanie do liczby całkowitej (77)
 • ZAOKR.DO.NPARZ - zaokrąglanie do liczby nieparzystej (77)
 • ZAOKR.DO.PARZ - zaokrąglanie do liczby parzystej (78)
 • ZAOKR.DÓŁ - zaokrąglanie w dół (79)
 • ZAOKR.GÓRA - zaokrąglanie w górę (80)
 • ZAOKR.W.DÓŁ - zaokrąglanie w dół (81)
 • ZAOKRE.W.GÓRĘ - zaokrąglanie w górę (82)
 • ZNAK.LICZBY - określanie znaku liczby (83)

4. Funkcje statystyczne (84)

 • CZĘSTOŚĆ (84)
 • ILE.LICZB - zliczanie liczb (85)
 • ILE.NIEPUSTYCH - zliczanie pustych nie komórek (85)
 • KOWARIANCJA (86)
 • KURTOZA (87)
 • KWARTYL (87)
 • LICZ.JEŻELI - zliczanie warunkowe (88)
 • LICZ.PUSTE - zliczanie pustych komórek (89)
 • MAX - wartość największa (90)
 • MAX.A - wartość największa (91)
 • MAX.K - wartość największa (91)
 • MEDIANA (92)
 • MIN - wartość najmniejsza (93)
 • MIN.A - wartość najmniejsza bez pomijania wartości logicznych i tekstów (94)
 • MIN.K - k-ta wartość najmniejsza (94)
 • NACHYLENIE - nachylenie linii regresji (95)
 • NORMALIZUJ - normalizacja rozkładu (96)
 • ODCH.KWADRATOWE - odchylenie kwadratowe (97)
 • ODCH.STANDARD.POPUL - odchylenie standardowe populacji (98)
 • ODCH.STANDARD.POPUL.A - odchylenie standardowe populacji (98)
 • ODCH.STANDARDOWE - odchylenie standardowe próbki (99)
 • ODCH.STANDARDOWE.A - odchylenie standardowe próbki (100)
 • ODCH.ŚREDNIE - odchylenie średnie (101)
 • ODCIĘTA (101)
 • PEARSON - współczynnik korelacji Pearsona (102)
 • PERCENTYL (103)
 • PERMUTACJE (104)
 • POZYCJA - pozycja na liście (104)
 • PRAWDPD (105)
 • PROCENT.POZYCJA (106)
 • PRÓG.ROZKŁAD.DWUM - próg rozkładu dwumianowego (107)
 • R.KWADRAT - kwadrat współczynnika korelacji (108)
 • REGBŁSTD (109)
 • REGEXPP (109)
 • REGEXPW (111)
 • REGLINP (112)
 • REGLINW (114)
 • REGLINX (115)
 • ROZKŁAD.BETA - rozkład beta (116)
 • ROZKŁAD.BETA.ODW - odwrotność rozkładu beta (117)
 • ROZKŁAD.CHI - rozkład chi-kwadrat (118)
 • ROZKŁAD.CHI.ODW - odwrotność rozkładu chi-kwadrat (118)
 • ROZKŁAD.DWUM - rozkład dwumianowy (119)
 • ROZKŁAD.DWUM.PRZEC - ujemny rozkład dwumianowy (120)
 • ROZKŁAD.EXP - rozkład wykładniczy (120)
 • ROZKŁAD.F - rozkład F-Snedecora (121)
 • ROZKŁAD.F.ODW - odwrotność rozkładu F-Snedecora (122)
 • ROZKŁAD.FISHER - rozkład Fishera (123)
 • ROZKŁAD.FISHER.ODW - odwrotność rozkładu Fishera (123)
 • ROZKŁAD.GAMMA - rozkład gamma (124)
 • ROZKŁAD.GAMMA.ODW - odwrotność rozkładu gamma (125)
 • ROZKŁAD.HIPERGEOM - rozkład hipergeometryczny (125)
 • ROZKŁAD.LIN.GAMMA - logarytm naturalny funkcji gamma (126)
 • ROZKŁAD.LOG - rozkład logarytmiczny (127)
 • ROZKŁAD.LOG.ODW - odwrotność rozkładu logarytmicznego (127)
 • ROZKŁAD.NORMALNY - rozkład normalny (128)
 • ROZKŁAD.NORMALNY.ODW - odwrotność rozkładu normalnego (129)
 • ROZKŁAD.NORMALNY.S - standardowy rozkład normalny (130)
 • ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW - odwrotność standardowego rozkładu normalnego (130)
 • ROZKŁAD.POISSON - rozkład Poissona (131)
 • ROZKŁAD.T - rozkład t-Studenta (132)
 • ROZKŁAD.T.ODW - odwrotność rozkładu t-Studenta (133)
 • ROZKŁAD.WEIBULL - rozkład Weibulla (133)
 • SKOŚNOŚĆ (134)
 • ŚREDNIA - średnia arytmetyczna (135)
 • ŚREDNIA.A - średnia arytmetyczna (136)
 • ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA - średnia geometryczna (137)
 • ŚREDNIA.HARMONICZNA - średnia harmoniczna (137)
 • ŚREDNIA.WEWN - średnia wewnętrzna (138)
 • TEST.CHI - test niezależności (139)
 • TEST.F (140)
 • TEST.T (141)
 • TEST.Z (142)
 • UFNOŚĆ (142)
 • WARIANCJA - wariancja pojedynczej próby (143)
 • WARIANCJA.A - wariancja pojedynczej próby (144)
 • WARIANCJA.POPUL - wariancja populacji (144)
 • WARIANCJA.POPUL.A - wariancja populacji (145)
 • WSP.KORELACJI - współczynnik korelacji liniowej (146)
 • WYST.NAJCZĘŚCIEJ - dominanta (147)

5. Funkcje wyszukiwania i adresu (148)

 • ADR.POŚR (148)
 • ADRES (149)
 • HIPERŁĄCZE (150)
 • ILE.WIERSZY (151)
 • INDEKS (152)
 • LICZBA.KOLUMN (154)
 • NR.KOLUMNY (154)
 • OBSZARY (155)
 • PODAJ.POZYCJĘ (156)
 • PRZESUNIĘCIE (157)
 • RTD (159)
 • TRANSPONUJ (160)
 • WEŹDANETABELI (161)
 • WIERSZ (162)
 • WYBIERZ (162)
 • WYSZUKAJ (163)
 • WYSZUKAJ.PIONOWO (164)
 • WYSZUKAJ.POZIOMO (166)

6. Funkcje bazy danych (168)

 • BD.ILE.REKORDÓW (168)
 • BD.ILE.REKORDÓW.A (169)
 • BD.ILOCZYN (171)
 • BD.MAX (172)
 • BD.MIN (174)
 • BD.ODCH.STANDARD (175)
 • BD.ODCH.STANDARD.POPUL (177)
 • BD.POLE (179)
 • BD.SUMA (181)
 • BD.ŚREDNIA (182)
 • BD.WARIANCJA (184)
 • BD.WARIANCJA.POPUL (185)

7. Funkcje tekstowe (188)

 • BAHTTEXT - konwersja liczby na tekst (188)
 • DŁ - długość tekstu (188)
 • FRAGMENT.TEKSTU (189)
 • KOD - kod liczbowy znaku (190)
 • KWOTA - konwersja liczby (kwoty) na tekst (191)
 • LEWY - fragment tekstu z lewej strony (192)
 • LITERY.MAŁE - konwersja na małe litery (193)
 • LITERY.WIELKIE - konwersja na wielkie litery (193)
 • OCZYŚĆ - usuwanie znaków niedrukowalnych (194)
 • PODSTAW - zamiana ciągów znakowych (195)
 • PORÓWNAJ - porównywanie ciągów znakowych (196)
 • POWT - powtarzanie ciągu tekstowego (197)
 • PRAWY - fragment tekstu z prawej strony (198)
 • SZUKAJ.TEKST - wyszukiwanie w ciągu tekstowym (199)
 • T - sprawdzanie, czy wartość jest tekstem (200)
 • TEKST - konwersja liczby na tekst (200)
 • USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY - usuwanie zbędnych spacji (201)
 • WARTOŚĆ - konwersja tekstu na liczbę (202)
 • Z.WIELKIEJ.LITERY - konwersja liter rozpoczynających wyrazy na wielkie litery (202)
 • ZAOKR.DO.TEKST - zaokrąglanie liczby i konwersja na tekst (203)
 • ZASTĄP - zastępowanie znaków w tekście innymi znakami (204)
 • ZŁĄCZ.TEKSTY - łączenie ciągów tekstowych (205)
 • ZNAJDŹ - znajdowanie ciągu tekstowego w innym tekście (206)
 • ZNAK - zwracanie znaku odpowiadającego kodowi znaku (207)

8. Funkcje logiczne (208)

 • FAŁSZ (208)
 • JEŻELI - test logiczny (208)
 • LUB - suma logiczna, alternatywa (210)
 • NIE - zaprzeczenie (211)
 • ORAZ - iloczyn logiczny, koniunkcja (211)
 • PRAWDA (212)

9. Funkcje informacyjne (214)

 • BRAK (214)
 • CZY.ADR - czy odwołanie (215)
 • CZY.BŁ - czy błąd (215)
 • CZY.BŁĄD - czy błąd (216)
 • CZY.BRAK - czy błąd braku wartości (217)
 • CZY.LICZBA - czy liczba (218)
 • CZY.LOGICZNA - czy wartość logiczna (218)
 • CZY.NIE.TEKST - czy wartość niebędąca tekstem (219)
 • CZY.PUSTA - czy pusta komórka (220)
 • CZY.TEKST - czy tekst (220)
 • INFO - informacja o środowisku pracy (221)
 • KOMÓRKA - informacja o komórce (223)
 • L - konwersja na liczbę (226)
 • NR.BŁĘDU (227)
 • TYP - określanie typu wartości (228)

Skorowidz (231)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań