Excel. Funkcje w przykładach

Autor: Krzysztof Masłowski

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-0026-7
Cena: 49 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.02.05
Liczba stron: 416
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/exfunk/exfunk-6.pdf
Kategoria: Excel

Arkusz kalkulacyjny Excel to jedno z najczęściej wykorzystywanych narzędzi informatycznych. Z jego możliwości korzystają nie tylko księgowi, finansiści i handlowcy, ale także naukowcy, którzy stosują go do przeprowadzania złożonych obliczeń i symulacji. Swoją potęgę Excel pokazuje dopiero wtedy, gdy użytkownik sięgnie po funkcje -- gotowe mechanizmy obliczeniowe pozwalające na wykonanie niemal dowolnych działań i operacji obliczeniowych. Łącząc pojedyncze funkcje w formuły, można szybciej zrealizować praktycznie każde zadanie.

"Excel. Funkcje w przykładach" to książka przedstawiająca zasady stosowania funkcji w obliczeniach wykonywanych za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel. Czytając ją, poznasz podstawy tworzenia własnych formuł oraz nauczysz się reguł adresowania komórek i odwoływania się do nich w formułach. Dowiesz się również, jak przypisywać nazwy komórkom i zakresom oraz jak korzystać z nich podczas obliczeń. Znajdziesz tu także szczegółowe omówienie poszczególnych funkcji Excela.

 • Kolejność operacji w formułach
 • Wpisywanie i edycja formuł w komórkach
 • Tworzenie i używanie nazw
 • Funkcje logiczne
 • Funkcje daty i czasu
 • Funkcje informacyjne
 • Funkcje wyszukiwania
 • Funkcje matematyczne
 • Funkcje bazy danych
 • Funkcje statystyczne
 • Funkcje finansowe

Kalkulatory już dawno stały się przeżytkiem.
Dziś najdoskonalszym narzędziem obliczeniowym jest Excel.

Excel. Funkcje w przykładach -- spis treści

Wstęp (13)

Część I Budowanie warsztatu (15)

Rozdział 1. Podstawy (17)

 • Domyślna interpretacja wpisu do komórki (17)
 • Operatory i kolejność operacji w formułach (21)
  • Operatory odwołania (21)
  • Operatory arytmetyczne (22)
  • Operator konkatenacji (23)
  • Operatory porównania (23)
  • Porównanie priorytetów operatorów używanych w formułach (25)
  • Sprawdzanie kolejności wykonywania operacji w formułach (25)
 • Dlaczego i do czego używamy funkcji? - przykłady (27)
  • Obliczenia w komórkach arkusza (27)
  • Formatowanie warunkowe (29)
  • Sprawdzanie poprawności (31)
 • Wprowadzanie formuł do komórek arkusza (32)
  • Wpisywanie formuły z klawiatury (33)
  • Wprowadzanie formuły przez wskazywanie adresów (33)
  • Wprowadzanie funkcji do formuły (34)
 • Edytowanie formuł (38)
 • Wyświetlanie i znajdowanie formuł (39)
  • Znajdowanie formuł po ich wyświetleniu (39)
  • Znajdowanie formuł za pomocą okna dialogowego Przejdź do (39)
 • Obliczenia automatyczne i ręczne (41)
 • Odwołania do komórek w formułach (42)
  • Odwołania względne (42)
  • Odwołania bezwzględne (43)
  • Adresy mieszane (44)
  • Klawisz F4 (45)
  • Adresowanie w trzecim wymiarze (45)
 • Błędy sygnalizowane przez formuły i funkcje (47)

Rozdział 2. Nazwy (49)

 • Zasady tworzenia nazw (50)
 • Nazwy z odwołaniem bezwzględnym (50)
  • Standardowe tworzenie nazw (50)
  • Przypisywanie nazw do istniejących odwołań (51)
  • Tworzenie nazw za pomocą paska formuły (52)
  • Tworzenie nazw za pomocą tekstu wpisanego do sąsiednich komórek arkusza (52)
 • Nazwy z odwołaniem względnym (53)
 • Nazwy formuł (54)
 • Nazwy stałych (55)
 • Modyfikowanie i usuwanie nazw (56)
  • Modyfikowanie nazwy (56)
  • Usuwanie nazw (56)
 • Nazwy na poziomie skoroszytu i nazwy na poziomie arkusza (57)
  • Nadawanie nazw na poziomie arkusza (58)
  • Analiza zależności między nazwami na poziomie arkusza i na poziomie skoroszytu (59)
  • Praktyczny sposób budowania skoroszytów z nazwami na poziomie arkuszy (60)
 • Znajdowanie nazw (60)
  • Wyszukiwanie na liście nazw definiowanych (61)
  • Wyszukiwanie nazw za pomocą paska formuły (61)
  • Znajdowanie nazw przez zmniejszanie skali wyświetlania (62)
  • Wklejanie listy nazw (62)
  • Znajdowanie nazwanych zakresów za pomocą okna Przechodzenie do (63)
 • Menadżer nazw (64)
 • Rzadko używany operator części wspólnej zakresów (65)
 • Wskazówki kończące część I (66)

Część II Funkcje (67)

Rozdział 3. Funkcje logiczne (71)

 • PRAWDA - TRUE (71)
 • FAŁSZ - FALSE (72)
 • NIE - NOT (72)
 • JEŻELI - IF (75)
 • ORAZ - AND (76)
 • LUB - OR (78)

Rozdział 4. Funkcje daty i czasu (83)

 • Czas - Time (85)
 • CZAS.WARTOŚĆ - TIMEVALUE (87)
 • DATA - DATE (88)
 • DATA.RÓŻNICA - DATEDIF (89)
 • DATA.WARTOŚĆ - DATEVALUE (91)
 • DNI.360 - DAYS360 (92)
 • DZIEŃ - DAY (94)
 • DZIEŃ.TYG - WEEKDAY (95)
 • DZIŚ - TODAY (97)
 • EDATE (98)
 • EOMONTH (101)
 • GODZINA - HOUR (102)
 • MIESIĄC - MONTH (105)
 • MINUTA - MINUTE (106)
 • NETWORKDAYS (107)
 • ROK - YEAR (109)
 • SEKUNDA - SECOND (110)
 • TERAZ - NOW (111)
 • WEEKNUM (113)
 • WORKDAY (115)
 • YEARFRAC (116)

Rozdział 5. Funkcje informacyjne (117)

 • BRAK - NA (117)
 • CZY.ADR - ISREF (119)
 • CZY.BŁ - ISERR (120)
 • CZY.BŁĄD - ISERROR (122)
 • CZY.BRAK - ISNA (123)
 • CZY.LICZBA - ISNUMBER (124)
 • CZY.LOGICZNA - ISLOGICAL (126)
 • CZY.NIE.TEKST - ISNONTEXT (127)
 • CZY.PUSTA - ISBLANK (128)
 • CZY.TEKST - ISTEXT (129)
 • INFO (131)
 • ISEVEN (133)
 • ISODD - ISODD (134)
 • KOMÓRKA - CELL (135)
 • L - N (139)
 • NR.BŁĘDU - ERROR.TYPE (140)
 • TYP - TYPE (141)

Rozdział 6. Funkcje tekstowe (143)

 • ASC (143)
 • BAHTTEXT (144)
 • DŁ - LEN (145)
 • FRAGMENT.TEKSTU - MID (146)
 • KOD - CODE (148)
 • KWOTA - DOLLAR (149)
 • LEWY - LEFT (150)
 • LITERY.MAŁE - LOWER (151)
 • LITERY.WIELKIE - UPPER (152)
 • OCZYŚĆ - CLEAN (153)
 • PODSTAW - SUBSTITUTE (153)
 • PORÓWNAJ - EXACT (155)
 • POWT - REPT (156)
 • PRAWY - RIGHT (157)
 • SZUKAJ.TEKST - SEARCH (157)
 • T - T (159)
 • TEKST - TEXT (160)
 • USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY - TRIM (162)
 • WARTOŚĆ - VALUE (163)
 • Z.WIELKIEJ.LITERY - PROPER (164)
 • ZAOKR.DO.TEKST - FIXED (164)
 • ZASTĄP - REPLACE (166)
 • ZŁĄCZ.TEKSTY - CONCATENATE (168)
 • ZNAJDŹ - FIND (168)
 • ZNAK - CHAR (170)

Rozdział 7. Funkcje wyszukiwania i adresu (171)

 • ADR.POŚR - INDIRECT (171)
 • ADRES - ADDRESS (174)
 • HIPERŁĄCZE - HYPERLINK (176)
 • ILE.WIERSZY - ROWS (178)
 • INDEKS - INDEX (179)
 • LICZBA.KOLUMN - COLUMNS (182)
 • NR.KOLUMNY - COLUMN (184)
 • OBSZARY - AREAS (185)
 • PODAJ.POZYCJĘ - MATCH (185)
 • PRZESUNIĘCIE - OFFSET (191)
 • TRANSPONUJ - TRANSPOSE (195)
 • WIERSZ - ROW (196)
 • WYBIERZ - CHOOSE (197)
 • WYSZUKAJ - LOOKUP (199)
 • WYSZUKAJ.PIONOWO - VLOOKUP (201)
 • WYSZUKAJ.POZIOMO - HLOOKUP (202)

Rozdział 8. Funkcje matematyczne (205)

 • ACOS - ACOS (205)
 • ACOSH - ACOSH (206)
 • ASIN - ASIN (206)
 • ASINH - ASINH (207)
 • ATAN - ATAN (207)
 • ATAN2 - ATAN2 (207)
 • ATANH - ATANH (208)
 • COS - COS (209)
 • COSH - COSH (210)
 • EXP - EXP (211)
 • FACTDOUBLE - FACTDOUBLE (211)
 • GCD - GCD (212)
 • ILOCZYN - PRODUKT (212)
 • KOMBINACJE - COMBIN (213)
 • LCM - LCM (213)
 • LICZBA.CAŁK - TRUNC (214)
 • LN - LN (216)
 • LOG - LOG (217)
 • LOG10 - LOG10 (218)
 • LOS - RAND (218)
 • MACIERZ.ILOCZYN - MMULT (219)
 • MACIERZ.ODW - MINVERSE (220)
 • MOD - MOD (222)
 • MODUŁ.LICZBY - ABS (226)
 • MROUND - MROUND (227)
 • MULTINOMIAL - MULTINOMIAL (228)
 • PI - PI (229)
 • PIERWIASTEK - SQRT (233)
 • POTĘGA - POWER (234)
 • QUOTIENT - QUOTIENT (235)
 • RADIANY - RADIANS (236)
 • RANDBETWEEN - RANDBETWEEN (236)
 • RZYMSKIE - ROMAN (238)
 • SERIESSUM - SERIESSUM (239)
 • SILNIA - FACT (240)
 • SIN - SIN (240)
 • SINH - SINH (241)
 • SQRTPI - SQRTPI (241)
 • STOPNIE - DEGREES (241)
 • SUMA - SUM (242)
 • SUMA.ILOCZYNÓW - SUMPRODUCT (244)
 • SUMA.JEŻELI - SUMIF (246)
 • SUMA.KWADRATÓW - SUMSQ (248)
 • SUMA.X2.M.Y2 - SUMX2MY2 (249)
 • SUMA.X2.P.Y2 - SUMX2PY2 (250)
 • SUMA.XMY.2 - SUMXMY2 (251)
 • SUMY.POŚREDNIE - SUBTOTAL (252)
 • TAN - TAN (260)
 • TANH - TANH (260)
 • WYZNACZNIK.MACIERZY - MDETERM (261)
 • ZAOKR - ROUND (263)
 • ZAOKR.DO.CAŁK - INT (264)
 • ZAOKR.DO.NPARZ - ODD (265)
 • ZAOKR.DO.PARZ - EVEN (265)
 • ZAOKR.DÓŁ - ROUNDDOWN (266)
 • ZAOKR.GÓRA - ROUNDUP (267)
 • ZAOKR.W.DÓŁ - FLOOR (267)
 • ZAOKR.W.GÓRĘ - CEILING (268)
 • ZNAK.LICZBY - SIGN (269)

Rozdział 9. Funkcje bazy danych (273)

 • Kryteria (274)
  • Ogólne zasady tworzenia kryteriów (274)
  • Koniunkcja i alternatywa warunków (275)
  • Warunek w postaci formuły (278)
  • Równa się czy zaczyna się od? (279)
  • Znaki globalne (280)
 • BD.ILE.REKORDÓW - DCOUNT (281)
 • BD.ILE.REKORDÓW.A - DCOUNTA (282)
 • BD.ILOCZYN - DPRODUCT (284)
 • BD.MAX - DMAX (286)
 • BD.MIN - DMIN (287)
 • BD.ODCH.STANDARD - DSTDEV (288)
 • BD.ODCH.STANDARD.POPUL - DSTDEVP (289)
 • BD.POLE - DGET (289)
 • BD.SUMA - DSUM (290)
 • BD.ŚREDNIA - DAVERAGE (291)
 • BD.WARIANCJA - DVAR (293)
 • BD.WARIANCJA.POPUL - DVARP (294)

Rozdział 10. Funkcje statystyczne (295)

 • CZĘSTOŚĆ - FREQUENCY (296)
 • ILE.LICZB - COUNT (299)
 • ILE.NIEPUSTYCH - COUNTA (301)
 • KOWARIANCJA - COVAR (303)
 • KURTOZA - KURT (306)
 • KWARTYL - QUARTILE (307)
 • LICZ.JEŻELI - COUNTIF (308)
 • LICZ.PUSTE - COUNTBLANK (312)
 • MAX - MAX (313)
 • MAX.A - MAXA (315)
 • MAX.K - LARGE (315)
 • MEDIANA - MEDIAN (317)
 • MIN - MIN (319)
 • MIN.A - MINA (320)
 • MIN.K - SMALL (320)
 • NACHYLENIE - SLOPE (322)
 • NORMALIZUJ - STANDARDIZE (323)
 • ODCH.KWADRATOWE - DEVSQ (326)
 • ODCH.STANDARD.POPUL - STDEVP (327)
 • ODCH.STANDARD.POPUL.A - STDEVPA (328)
 • ODCH.STANDARDOWE - STDEV (329)
 • ODCH.STANDARDOWE.A - STDEVA (330)
 • ODCH.ŚREDNIE - AVEDEV (330)
 • ODCIĘTA - INTERCEPT (331)
 • PEARSON - PEARSON (332)
 • PERCENTYL - PERCENTILE (333)
  • Trochę teorii (334)
 • PERMUTACJE - PERMUT (335)
  • Trochę teorii (336)
 • POZYCJA - RANK (338)
 • PRAWDP - PROB (340)
 • PROCENT.POZYCJA - PERCENTRANK (341)
 • PRÓG.ROZKŁAD.DWUM - CRITBINOM (343)
 • R.KWADRAT - RSQ (344)
 • Informacje ogólne o regresji. Funkcje regresji nieliniowej (345)
 • REGLINP - LINEST (345)
 • REGLINW - TREND (347)
 • REGLINX - FORECAST (349)
 • ROZKŁAD.NORMALNY - NORMDIST (353)
 • SKOŚNOŚĆ - SKEW (356)
 • ŚREDNIA - AVERAGE (359)
 • ŚREDNIA.A - AVERAGEA (360)
 • ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA - GEOMEAN (360)
 • ŚREDNIA.HARMONICZNA - HARMEAN (361)
 • ŚREDNIA.WEWN - TRIMMEAN (363)
 • TEST.CHI - CHITEST (363)
 • TEST.F - FTEST (364)
 • TEST.T - TTEST (364)
 • TEST.Z - ZTEST (365)
 • UFNOŚĆ - CONFIDENCE (365)
 • WARIANCJA - VAR (366)
 • WARIANCJA.A - VARA (366)
 • WARIANCJA.POPUL - VARP (367)
 • WARIANCJA.POPUL.A - VARPA (367)
 • WSP.KORELACJI - CORREL (368)
 • WYST.NAJCZĘŚCIEJ - MODE (369)

Rozdział 11. Funkcje finansowe (371)

 • Wbudowane funkcje finansowe (372)
  • DB (372)
  • DDB (374)
  • FV (374)
  • IPMT (376)
  • IRR (378)
  • ISPMT (379)
  • MIRR (380)
  • NPER (381)
  • NPV (382)
  • PMT (384)
  • PPMT (385)
  • PV (385)
  • RATE (386)
  • SLN (388)
  • SYD (389)
  • VDB (389)
 • Funkcje finansowe z pakietu ATP (390)

Rozdział 12. Funkcje inżynierskie (395)

Skorowidz (399)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań