Java. Rozmówki

Autor: Timothy R. Fisher

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Java Phrasebook
ISBN: 978-83-246-0949-9
Cena: 29 zł
Oprawa: miękka
Format: B6
Data wydania: 2007.03.29
Liczba stron: 272
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/javroz/javroz-3.pdf
Kategoria: Java

Zwięzły przewodnik opisujący najczęściej używane instrukcje języka Java

 • Naucz się kompilować i uruchamiać programy w Javie
 • Poznaj najpopularniejsze polecenia tego języka
 • Pisz programy działające na wielu platformach

Już od wielu lat Java jest jednym z najpopularniejszych języków programowania, a znający ją programiści są poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Jej atrakcyjność wynika głównie z tego, że kod napisany w tym języku można uruchamiać na wielu platformach, włączając w to różne systemy operacyjne, a także urządzenia przenośne, na przykład telefony komórkowe. Prosty jest także dostęp do wielu narzędzi oraz bezpłatnych bibliotek ułatwiających programowanie w Javie. Ponadto język ten otwiera wielkie możliwości w zakresie tworzenia aplikacji sieciowych.

"Java. Rozmówki" przedstawia skuteczne rozwiązania najczęściej występujących problemów i pomoże Ci błyskawicznie rozpocząć programowanie w tym języku. Dowiesz się, jak kompilować i uruchamiać programy w Javie. Nauczysz się manipulować ciągami, strukturami danych i datami oraz stosować wyrażenia regularne. Poznasz operacje wejścia i wyjścia, a także sposoby pracy z katalogami i plikami. Przeczytasz o aplikacjach sieciowych działających zarówno po stronie klienta, jak i po stronie serwera. Opanujesz efektywne techniki pracy z bazami danych i korzystanie z formatu XML.

 • Kompilowanie i uruchamianie programów w Javie
 • Współpraca ze środowiskiem
 • Obsługa ciągów i liczb
 • Korzystanie ze struktur danych
 • Operacje wejścia i wyjścia
 • Manipulowanie plikami i katalogami
 • Praca z klientami i serwerami sieciowymi
 • Komunikacja z bazami danych i używanie XML
 • Programowanie wielowątkowe

Dzięki treściwym rozmówkom błyskawicznie poznasz
praktyczne podstawy programowania w Javie.

Java. Rozmówki -- spis treści

O autorze (11)

Wprowadzenie (13)

1. Podstawy (17)

 • Kompilowanie programu w Javie (19)
 • Uruchamianie programu w Javie (21)
 • Ustawianie zmiennej CLASSPATH (22)

2. Interakcje z otoczeniem (25)

 • Odczytywanie zmiennych środowiskowych (26)
 • Odczytywanie i ustawianie właściwości systemowych (27)
 • Przetwarzanie argumentów wywołania programu (28)

3. Manipulowanie ciągami (31)

 • Porównywanie ciągów (32)
 • Wyszukiwanie i wyłuskiwanie podciągów (35)
 • Przetwarzanie ciągu znak po znaku (37)
 • Odwracanie znaków w ciągu (38)
 • Odwracanie wyrazów w ciągu (38)
 • Zamiana wszystkich liter w ciągu na wielkie albo na małe (40)
 • Usuwanie zbędnych spacji z początku i końca ciągu (41)
 • Przetwarzanie ciągu wyrazów oddzielanych przecinkami (42)

4. Praca ze strukturami danych (47)

 • Zmiana rozmiaru tablicy (48)
 • Przeglądanie kolekcji (49)
 • Tworzenie odwzorowania (51)
 • Porządkowanie kolekcji (53)
 • Wyszukiwanie obiektu w kolekcji (55)
 • Konwersja kolekcji na tablicę (58)

5. Daty i godziny (59)

 • Określanie bieżącej daty (60)
 • Konwersja pomiędzy klasami Date i Calendar (61)
 • Wyświetlanie daty (godziny) w zadanym formacie (62)
 • Wyodrębnianie dat z ciągów znaków (65)
 • Dodawanie i odejmowanie obiektów Date bądź Calendar (67)
 • Obliczanie różnicy pomiędzy dwiema datami (68)
 • Porównywanie dat (69)
 • Określanie numeru dnia w tygodniu, miesiąca w roku albo tygodnia w roku (71)
 • Obliczanie czasu trwania operacji (72)

6. Dopasowywanie wzorców za pomocą wyrażeń regularnych (75)

 • Wyrażenia regularne w Javie (76)
 • Wyszukiwanie i dopasowywanie tekstu za pomocą wyrażenia regularnego (79)
 • Zastępowanie dopasowanego tekstu (82)
 • Wyszukiwanie wszystkich wystąpień wzorca (84)
 • Wypisywanie wierszy zawierających wzorzec (85)
 • Dopasowywanie znaków nowego wiersza (86)

7. Liczby (89)

 • Sprawdzanie, czy ciąg zawiera poprawną liczbę (90)
 • Porównywanie liczb zmiennoprzecinkowych (91)
 • Zaokrąglanie liczb zmiennoprzecinkowych (93)
 • Formatowanie liczb (94)
 • Formatowanie wartości monetarnych (97)
 • Konwersja dziesiętnej liczby całkowitej na zapis dwójkowy, ósemkowy bądź szesnastkowy (98)
 • Generowanie liczb losowych (98)
 • Funkcje trygonometryczne (100)
 • Obliczanie logarytmów (100)

8. Wejście i wyjście (103)

 • Odczytywanie tekstu ze standardowego wejścia programu (104)
 • Wypisywanie do standardowego wyjścia (105)
 • Formatowanie wyjścia (106)
 • Otwieranie pliku identyfikowanego przez nazwę (112)
 • Wczytanie zawartości pliku do tablicy bajtów (112)
 • Wczytywanie danych binarnych (113)
 • Przesuwanie pozycji w pliku (114)
 • Odczytywanie archiwum JAR albo ZIP (115)
 • Tworzenie archiwum ZIP (116)

9. Praca z katalogami i plikami (119)

 • Tworzenie pliku (120)
 • Zmiana nazwy pliku lub katalogu (122)
 • Usuwanie pliku albo katalogu (123)
 • Zmiana atrybutów pliku (124)
 • Ustalanie rozmiaru pliku (125)
 • Sprawdzanie obecności pliku lub katalogu (126)
 • Przenoszenie pliku lub katalogu (127)
 • Ustalanie bezwzględnej ścieżki dostępu na podstawie ścieżki względnej (128)
 • Ustalanie, czy ścieżka dostępu określa plik, czy katalog (129)
 • Wypisywanie zawartości katalogu (131)
 • Tworzenie nowego katalogu (135)

10. Klienty sieciowe (137)

 • Nawiązywanie połączenia z serwerem (138)
 • Ustalanie adresów IP i nazw domenowych (139)
 • Obsługa błędów sieciowych (140)
 • Wczytywanie danych (tekstu) z gniazda (142)
 • Zapisywanie do gniazda (143)
 • Wczytywanie danych binarnych (144)
 • Zapisywanie danych binarnych (146)
 • Wczytywanie danych serializowanych (148)
 • Zapis serializowanego obiektu (149)
 • Pobieranie strony WWW przez HTTP (151)

11. Serwery sieciowe (155)

 • Uruchamianie serwera i przyjmowanie żądań (156)
 • Zwracanie odpowiedzi (157)
 • Odsyłanie obiektu (159)
 • Obsługa wielu klientów (161)
 • Udostępnianie treści przez HTTP (163)

12. Wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej (167)

 • Przegląd JavaMail API (168)
 • Wysyłanie poczty (169)
 • Wysyłanie wiadomości MIME (172)
 • Odbieranie poczty (175)

13. Dostęp do baz danych (179)

 • Nawiązywanie połączenia z bazą danych przez JDBC (180)
 • Wysyłanie zapytania przez JDBC (183)
 • Stosowanie zapytań sparametryzowanych (185)
 • Pobieranie wyników zapytania (187)
 • Uruchamianie procedury składowanej (189)

14. XML w Javie (193)

 • Analiza XML za pomocą SAX (195)
 • Analiza XML za pomocą DOM (198)
 • Weryfikowanie poprawności dokumentu względem DTD (201)
 • Tworzenie dokumentu XML za pomocą DOM (203)
 • Przekształcanie XML za pomocą XSLT (206)

15. Stosowanie wątków (209)

 • Uruchamianie wątku (210)
 • Zatrzymywanie wątku (213)
 • Oczekiwanie zakończenia wątku (214)
 • Synchronizowanie wątków (216)
 • Wstrzymywanie wątku (220)
 • Wypisywanie listy wątków (222)

16. Programowanie dynamiczne z introspekcją (225)

 • Ustalanie klasy obiektu (227)
 • Ustalanie nazwy klasy (228)
 • Ujawnianie modyfikatorów klasy (229)
 • Ustalanie klasy bazowej (230)
 • Ustalanie interfejsów implementowanych przez klasę (232)
 • Ujawnianie składowych klasy (233)
 • Ujawnianie konstruktorów klasy (234)
 • Ujawnianie informacji o metodach (236)
 • Odczytywanie wartości składowych (239)
 • Zapisywanie wartości składowych klas (240)
 • Wywoływanie metod (242)
 • Wczytywanie klasy i dynamiczne tworzenie jej obiektów (244)

17. Tworzenie pakietów i dokumentacji (247)

 • Tworzenie pakietu (248)
 • Dokumentowanie klas za pomocą JavaDoc (251)
 • Archiwizacja klas w pakiecie JAR (254)
 • Uruchamianie programu z archiwum JAR (255)

Skorowidz (257)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań