MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarządzanie projektami

Autor: Sebastian Wilczewski

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-1212-3
Cena: 77 zł
Zniżka: 10%
Cena ze zniżką: 69.3 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2008.02.07
Liczba stron: 592
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/mspr27/mspr27-7.pdf
Kategoria: MS Project

Poznaj najnowszą wersję doskonałego narzędzia
wspomagającego zarządzanie projektami

 • Zdefiniuj zakres projektu i podziel go na zadania
 • Wykorzystaj narzędzia do śledzenia procesu jego realizacji
 • Przygotuj raporty kończące projekt

Sprawne zarządzanie projektami wymaga od ich kierowników dużego doświadczenia. Jednak w przypadku wielu projektów samo doświadczenie zwyczajnie nie wystarcza -- tu niezbędne jest efektywne narzędzie wspomagające kierowanie projektem. Takim narzędziem jest Microsoft Office Project 2007 -- kolejna wersja najpopularniejszej aplikacji do zarządzania projektami. Aplikacja ta ułatwia pracę kierownika projektu na każdym etapie -- od definiowania projektu i zadań, poprzez przydzielanie zasobów, aż do analizy powykonawczej. System Microsoft Office Project Server 2007 dodatkowo rozszerza te możliwości o zarządzanie informacjami dotyczącymi większej liczby projektów.

Książka "MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarządzanie projektami" jest przeznaczona dla kierowników projektów, osób nadzorujących wiele projektów oraz członków zespołów projektowych. Czytając ją, poznasz możliwości MS Project 2007 i MS Project Server 2007 oraz nauczysz się wykorzystywać je w pracy. Dowiesz się, jak zdefiniować zakres projektu, zaplanować zasoby i przydzielić je do zadań, optymalizować projekt i śledzić proces jego realizacji. Znajdziesz tu także informacje o raportach tekstowych i graficznych oraz nadzorowaniu zmian w wielu projektach i analizowaniu ich portfela.

 • Interfejs użytkownika programu MS Project 2007
 • Tworzenie nowego projektu
 • Zarządzanie zasobami i zadaniami
 • Tworzenie kalendarza projektu
 • Rozwiązywanie problemów z nadmiernym obciążeniem zasobów
 • Śledzenie realizacji projektu
 • Analiza odchyleń
 • Widoki i raporty

Gotowe na czas! Projekty zawsze zgodne z planem!

MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarządzanie projektami -- spis treści

Wstęp (11)

 • Omówienia rozdziałów (13)
 • Dodatkowe informacje o rodzinie produktów Microsoft Office Project 2007 i zarządzaniu przedsięwzięciami (16)
 • Materiały dodatkowe do książki (16)

Rozdział 1. Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project 2007 (17)

 • Uruchamianie programu Microsoft Office Project (18)
 • Interfejs użytkownika (18)
  • Pasek Menu (19)
  • Paski narzędzi Standardowy i Formatowanie (21)
  • Przewodnik po programie Project (22)
 • Widoki i pasek widoków (28)
  • Widoki wykresu (28)
  • Widoki arkusza (29)
  • Widoki formularza (31)
  • Widoki zadań i zasobów (32)
  • Zmiana wyświetlanego widoku. Widoki złożone (33)
  • Pasek widoków (35)
 • Dodatkowe paski narzędzi (35)
  • Pasek narzędzi Analiza (37)
  • Pasek narzędzi Współpraca (37)
  • Pasek narzędzi Porównanie wersji projektu (38)
  • Pasek narzędzi Formularze niestandardowe (39)
  • Pasek narzędzi Rysunek (40)
  • Pasek Formatowanie (41)
  • Pasek narzędzi Diagram sieciowy (42)
  • Pasek narzędzi Analiza PERT (42)
  • Pasek narzędzi Zarządzanie zasobami (43)
  • Standardowy pasek narzędzi (44)
  • Pasek narzędzi Śledzenie (46)
  • Pasek narzędzi Visual Basic (47)
  • Pasek narzędzi Sieć Web (48)

Rozdział 2. Początek tworzenia projektu (49)

 • Tworzenie nowego projektu (49)
  • Tworzenie projektu na podstawie szablonu (50)
  • Tworzenie projektu od podstaw (51)
 • Definiowanie właściwości projektu (52)
 • Definiowanie projektu (53)
 • Zapisywanie projektu (62)
 • Zapisywanie obszaru roboczego (65)
 • Tworzenie szablonów projektów (66)
 • Ochrona projektu hasłem (67)
 • Otwieranie zapisanego projektu (70)
 • Znoszenie ochrony hasłem (72)
 • Wyszukiwanie plików (72)
 • Usuwanie poufnych informacji z pliku (73)

Rozdział 3. Zarządzanie zadaniami (75)

 • Wprowadzanie zadań (76)
  • Zadania typu punkt kontrolny (76)
  • Zadania zwykłe (78)
  • Czasy trwania zadań (79)
  • Szacowanie czasów trwania (82)
 • Dodawanie nowych zadań (85)
 • Usuwanie niechcianych zadań (89)
 • Zmienianie zdefiniowanych zadań (91)
 • Dzielenie zadań (92)
 • Łączenie, przenoszenie i zmienianie czasu trwania podzielonego zadania (94)
 • Zadania sumaryczne (95)
  • Tworzenie zadań sumarycznych (96)
  • Likwidowanie zadań sumarycznych (99)
  • Zadania podrzędne będące jednocześnie zadaniami sumarycznymi (101)
  • Wyświetlanie zadań sumarycznych i konspektu projektu (102)
 • Wyznaczanie kolejności wykonywania zadań - łączenie zadań (104)
  • Łączenie zadań w widoku Wykres Gantta (105)
  • Inne sposoby łączenia zadań (108)
 • Rozłączanie zadań (112)
 • Typy relacji (112)
  • Zakończenie-rozpoczęcie (112)
  • Rozpoczęcie-rozpoczęcie (113)
  • Zakończenie-zakończenie (113)
  • Rozpoczęcie-zakończenie (114)
 • Definiowanie i zmienianie relacji (114)
 • Wyprzedzenie lub zwłoka (117)
 • Typy ograniczeń (123)
 • Termin ostateczny (127)
 • Zakładka Uwagi (129)
 • Wstawianie hiperłączy (131)
 • Zadania cykliczne (133)
 • Kody Struktury Podziału Pracy (SPP) (136)
 • Czynniki sterujące zadaniami (139)
 • Wyróżnianie zmian (140)
 • Cofanie wielu operacji (142)

Rozdział 4. Zarządzanie zasobami (145)

 • Definiowanie zasobów (145)
 • Robocizna i sprzęt - zasoby typu Praca (148)
 • Zasoby materiałowe - zasoby typu Materiał (152)
 • Zasoby kosztowe - zasoby typu Koszt (154)
 • Zasoby rodzajowe (156)
 • Zasoby budżetowe (157)
 • Dostępność zasobów w czasie - uwzględnianie urlopów i przeglądów technicznych (159)
 • Zmienność stawek zasobów w czasie (163)
 • Zmienność stawek zasobów w zależności od wykonywanych czynności (165)
 • Definiowanie dodatkowych informacji o zasobach (166)
 • Typy rezerwacji (167)
 • Struktura Podziału Zasobów (SPZ) (168)
 • Definiowanie umiejętności zasobów (173)

Rozdział 5. Przydzielanie zasobów do zadań (177)

 • Przydzielanie pojedynczych i różnych zasobów do jednego zadania (177)
 • Przydzielanie wielu jednostek zasobu do zadania (184)
 • Przydzielanie różnych ilości zasobów do różnych zadań (186)
 • Przydzielanie zasobów kosztowych (190)
 • Przydzielanie zasobów budżetowych (191)
 • Pracochłonność zadań (192)
 • Obliczanie kosztów zadań na podstawie kosztów zasobów (197)
 • Typy zadań (198)
  • Zadania o stałej pracy (199)
  • Zadania o stałej liczbie jednostek (199)
  • Zadania o stałym czasie trwania (200)
  • Planowanie zadań według nakładu pracy (201)
  • Definiowanie typów zadań i opcji Wg nakładu pracy (201)
 • Przydzielanie dodatkowych zasobów (203)
 • Zamienianie zasobów (206)
 • Stosowanie tabel stawek kosztów (208)

Rozdział 6. Ustalanie czasu pracy i dni wolnych - kalendarze (211)

 • Informacje ogólne o kalendarzach (211)
 • Tworzenie i modyfikacja kalendarza (214)
  • Definiowanie świąt, dni wolnych od pracy i dni z niestandardowym czasem pracy (214)
  • Definiowanie tygodnia roboczego (217)
 • Kalendarz projektu (221)
 • Kalendarz zasobu (222)
 • Kalendarz zadania (224)
 • Opcje kalendarza (225)
 • Zależność pomiędzy opcjami kalendarza a godzinami pracy zawartymi w kalendarzu (227)
 • Typy kalendarzy (228)

Rozdział 7. Koszty projektu (231)

 • Typy kosztów (231)
 • Koszty stałe i koszty zadań (232)
 • Koszty zasobów (235)
 • Rozkład kosztów w czasie (236)
  • Skala czasu (236)
  • Informacje o kosztach w widoku Obciążenie zadaniami (240)
  • Informacje o kosztach w widoku Obciążenie zasobów (241)
 • Budżet projektu (242)
 • Przepływy gotówkowe (244)
 • Ogólne informacje o kosztach - statystyka projektu (245)

Rozdział 8. Optymalizacja projektu i rozwiązywanie problemów z nadmiernym obciążeniem zasobów (247)

 • Skracanie czasu trwania projektu - ścieżka krytyczna (248)
 • Identyfikowanie przeciążonych zasobów (251)
  • Arkusz zasobów i informacje o maksymalnym wykorzystaniu zasobów (252)
  • Widok Obciążenie zasobów (253)
  • Widok Alokacja zasobów i pasek narzędzi Zarządzanie zasobami (255)
  • Widok Wykres zasobów (257)
 • Rozwiązywanie konfliktów przydziału zasobów - zasoby przeciążone (257)
  • Zamiana przydzielonych zasobów (258)
  • Kreator podstawiania zasobów (260)
  • Definiowanie pracy w nadgodzinach (263)
  • Zatrudnianie nowych pracowników i delegowanie pracowników do projektu (265)
  • Przekazanie zadań podwykonawcy (266)
  • Zmiana czasu pracy nad zadaniem (268)
  • Bilansowanie zasobów (270)
  • Rozkład pracy zasobów (275)

Rozdział 9. Wprowadzanie i śledzenie wartości rzeczywistych - informacje o realizacji projektu (277)

 • Plan bazowy (277)
  • Co to jest plan bazowy (278)
  • Tworzenie planu bazowego (278)
  • Plan bazowy na wykresie Gantta (281)
  • Aktualizowanie planu bazowego (282)
  • Usuwanie planu bazowego (282)
  • Przeglądanie planu bazowego (283)
  • Kopiowanie planu bazowego (284)
 • Plany pośrednie - do czego służą (284)
 • Wprowadzanie danych rzeczywistych (285)
  • Wprowadzanie danych rzeczywistych na poziomie projektu (285)
  • Wprowadzanie danych rzeczywistych o datach na poziomie zadania i zasobu (287)
  • Linie postępu (293)
 • Rzeczywiste koszty (295)
 • Uwzględnianie wydłużonych terminów płatności w projekcie (297)

Rozdział 10. Analiza odchyleń (299)

 • Dlaczego analizować odchylenia? (299)
 • Odchylenia terminów (300)
 • Odchylenia kosztów (305)
  • Odchylenia kosztów dla zadań (306)
  • Odchylenia kosztów dla zasobów (308)
 • Odchylenia pracy (310)
  • Porównywanie wersji projektu (312)

Rozdział 11. Omówienie widoków (317)

 • Przypomnienie podstawowych informacji o widokach (317)
 • Alokacja zasobów (318)
 • Arkusz zadań (319)
 • Arkusz zasobów (320)
 • Diagram relacji (320)
 • Diagram sieciowy (321)
 • Formularz nazwy zadania (323)
 • Formularz nazwy zasobu (323)
 • Formularz szczegółów zadań (324)
 • Formularz zadania (325)
 • Formularz zasobu (326)
 • Kalendarz (327)
 • Obciążenie zadaniami (328)
 • Obciążenie zasobów (329)
 • Opisowy diagram sieciowy (330)
 • Przewodnik po programie Project: prosty arkusz zas. (331)
 • Rzutowanie pasków (332)
 • Wprowadzanie zadań (333)
 • Wykres Gantta (334)
 • Wykres Gantta - bilansowanie (335)
 • Wykres Gantta - szczegóły (336)
 • Wykres Gantta - śledzenie (338)
 • Wykres Gantta z wieloma planami bazowymi (339)
 • Wykres zasobów (340)

Rozdział 12. Raporty (343)

 • Kilka słów o raportach tekstowych (343)
  • Grupy raportów (344)
  • Raporty z grupy Omówienie (344)
  • Raporty z grupy Działania bieżące (348)
  • Raporty z grupy Koszty (354)
  • Raporty z grupy Przydziały (357)
  • Raporty z grupy Obciążenie pracą (362)
  • Raporty z grupy Niestandardowe (364)
 • Raporty wizualne (364)
  • Tworzenie raportu wizualnego (364)
  • Omówienie raportów wizualnych (366)

Rozdział 13. Dostosowywanie programu do potrzeb użytkownika (383)

 • Pokazywanie informacji tylko o wybranych zasobach i zadaniach - filtry (384)
  • Autofiltry (384)
  • Stosowanie filtrów (387)
  • Tworzenie i edytowanie filtrów (388)
 • Tworzenie i edycja grup (392)
 • Wybieranie danych do wyświetlania - tabele (397)
  • Tabele (397)
  • Tworzenie i edycja tabel (398)
 • Tworzenie i edycja widoków (401)
 • Tworzenie i edycja raportów (402)
  • Definiowanie właściwości zakładki Sortowanie (403)
  • Definiowanie właściwości zakładki Szczegóły (404)
  • Określanie właściwości zakładki Definicja (407)
  • Raport Kalendarz miesięczny (410)
  • Przycisk Tekst (411)
 • Pola niestandardowe (414)
  • Typy pól (415)
  • Wybieranie wartości ze zdefiniowanej przez użytkownika listy rozwijanej (416)
  • Definiowanie formuł (wzorów) do wyliczania wartości (418)
  • Wyświetlanie zdefiniowanych przez użytkownika wskaźników graficznych (422)
 • Drukowanie i ustawienie wydruku (425)
 • Tworzenie i stosowanie formularzy (427)
 • Tworzenie własnych pasków narzędzi (431)
 • Organizator (433)
 • Tworzenie własnych raportów wizualnych (435)

Rozdział 14. Wymiana informacji pomiędzy Microsoft Office Project 2007 a innymi aplikacjami (441)

 • Przekazywanie danych do innych aplikacji - eksport (442)
  • Programy do przeglądania eksportowanych danych - typy plików eksportowanych (442)
  • Definiowanie, które dane mają zostać wyeksportowane - mapy eksportu (442)
 • Pobieranie danych z innych aplikacji - import (448)
 • Zapisywanie danych w pliku graficznym (451)
 • Kreator kopiowania obrazów do programów PowerPoint, Word oraz Visio (454)
 • Zapisywanie danych raportu wizualnego (457)
 • Zapisywanie danych do formatu Microsoft Access (460)

Rozdział 15. Wymiana danych pomiędzy projektami (461)

 • Korzystanie z tych samych zasobów w wielu projektach - pula zasobów (461)
  • Co to jest pula zasobów? Tworzenie puli (461)
  • Korzystanie z zasobów dostępnych w puli (462)
  • Dokonywanie zmian w puli i pliku współużytkującym (463)
  • Przerywanie łącza między pulą zasobów i plikiem współużytkującym (465)
 • Łączenie zadań z różnych projektów. Wstawianie jednego projektu do innego (468)

Rozdział 16. Microsoft Office Project Server 2007 - wprowadzenie (473)

 • Wstęp, czyli co Ci daje Microsoft Office Project Server 2007 (474)
 • Enterprise Project Management (EPM) (474)
  • Microsoft Office Project Server 2007 (474)
  • Microsoft Office Project Professional 2007 (475)
  • Microsoft Office Project Web Access 2007 (476)
 • Podłączanie Microsoft Office Project Professional 2007 do Microsoft Office Project Server 2007 (476)
 • Import istniejących projektów do Project Server 2007 (478)
 • Import zasobów do Project Server 2007 (482)

Rozdział 17. Microsoft Office Project Server 2007 z perspektywy kierownika projektu (485)

 • Tworzenie projektu (486)
  • Tworzenie propozycji projektu (486)
  • Tworzenie działania (489)
  • Tworzenie projektu, który ma być przechowywany w Microsoft Office Project Server 2007 (489)
 • Otwieranie, zapisywanie i publikowanie projektu (492)
 • Budowanie zespołu z zasobów organizacji (494)
 • Zarządzanie raportami o stanie (498)
  • Tworzenie żądania raportu o stanie (498)
  • Śledzenie odpowiedzi na raport o stanie (500)
 • Akceptacja aktualizacji (501)
 • Definiowanie alertów (503)
  • Definiowanie alertów dla siebie (503)
  • Definiowanie alertów dla swoich zasobów (505)

Rozdział 18. Microsoft Office Project Server 2007 z perspektywy uczestnika projektu (507)

 • Przeglądanie przydziałów (508)
 • Przeglądanie informacji o przydzielonych zadaniach (509)
 • Aktualizowanie zadań (510)
 • Zarządzanie grafikami (511)
  • Przeglądanie i raportowanie prac w grafiku (511)
  • Grafiki zastępcy (514)
  • Raportowanie czasu administracyjnego i czasu wolnego (515)
 • Odpowiedzi na żądanie raportu o stanie (516)
  • Odpowiedzi na zamówiony raport o stanie (516)
  • Tworzenie niezamawianego raportu o stanie (517)
 • Przesyłanie dokumentacji projektowej (518)
 • Zgłaszanie ryzyka (521)
 • Zgłaszanie problemów (522)
 • Sprawdzanie problemów, czynników ryzyka i dokumentów projektu (524)
 • Zadania zespołowe (526)
 • Synchronizacja z Microsoft Outlook (527)

Rozdział 19. Microsoft Office Project Server 2007 z perspektywy menedżera portfela projektów (529)

 • Zarządzanie portfelem projektów i nie tylko (529)
 • Centrum projektów (530)
 • Centrum zasobów (532)
  • Wyświetlanie przydziałów (534)
  • Wyświetlanie dostępności (535)
 • Raportowanie - analiza danych (535)

Rozdział 20. Microsoft Office Project Server 2007 z perspektywy administratora merytorycznego (539)

 • Zarządzanie grafikami (540)
  • Tworzenie grafików (540)
  • Ustawienia grafików (542)
 • Dodawanie kategorii czasu administracyjnego (544)
 • Tworzenie zespołów (545)
 • Niestandardowe pola (547)
 • Kalendarze organizacji (549)
 • Wymuszanie zaewidencjonowania (550)
 • Okresy obrachunkowe (552)
 • Tworzenie widoków (554)
 • Tworzenie użytkowników i zasobów (555)

Rozdział 21. Informacje dodatkowe i specyfikacja techniczna (559)

 • Wymagania (559)
 • Formaty plików obsługiwane przez Microsoft Office Project 2007 (560)
 • Opis wskaźników stosowanych w Microsoft Office Project 2007 (561)
 • Skróty klawiaturowe (562)

Rozdział 22. Kilka słów o zarządzaniu projektami i nie tylko (569)

 • Project Management (PM) - zarządzanie przedsięwzięciami (569)
 • Trójkąt projektu (571)
 • Certyfikat Microsoft Office Specialist (MOS) dla Microsoft Project (571)
 • Certyfikat International Project Management Association (IPMA) (572)
 • Jak pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania przedsięwzięciami (573)
 • Stowarzyszenie Project Management Polska (SPMP) (573)
 • Project Management Institute (PMI) (573)
 • PMFORUM (574)
 • Project Management Body of Knowledge (PMBoK) (574)

Rozdział 23. Dodatkowe zasoby (575)

 • Zasoby w języku polskim (575)
  • Strony internetowe Microsoft Office Project 2007 (575)
  • Strony internetowe Microsoft Office Project Server 2007 (575)
  • Wersja testowa programu Microsoft Office Project 2007 (575)
  • Wersja testowa programu Microsoft Office Project Server 2007 (576)
  • Porady dotyczące korzystania z Microsoft Office Project 2007 (576)
  • Pomoc pakietu Microsoft Office: Microsoft Office Project 2007 (576)
 • Zasoby w języku angielskim (576)
  • Microsoft Office Project Server 2007 product guide (576)
  • Office Project Server 2007 Resource Kit (576)

Skorowidz (577)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań