Oracle Database 10g Express Edition. Tworzenie aplikacji internetowych w PHP

Autor: Michael McLaughlin

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Oracle Database 10g Express Edition PHP Web Programming
ISBN: 978-83-246-1204-8
Cena: 87 zł
Zniżka: 10%
Cena ze zniżką: 78.3 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Nośnik: 1 CD
Data wydania: 2007.11.20
Liczba stron: 656
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/or10tw/or10tw-4.pdf
Kategoria: Oracle

Buduj swoje aplikacje na solidnych podstawach

 • Poznaj zasady łączenia skryptów PHP z bazą Oracle
 • Wykorzystaj sesje do zabezpieczania transakcji bazodanowych
 • Zoptymalizuj wydajność aplikacji

Baza danych Oracle od dawna słynie z wyjątkowej stabilności, wydajności i... ceny! Jednak po wydaniu jej najnowszej wersji, oznaczonej symbolem 10g, producent zdecydował się na zaskakujący krok, udostępnił jedną z nich -- Express Edition -- bezpłatnie. Otworzyło to przed twórcami aplikacji sieciowych możliwości wykorzystania tego doskonałego produktu w projektach niskobudżetowych. Wszędzie tam, gdzie klienci oczekują zaplecza bazodanowego zbudowanego w oparciu o sprawdzony system i nieprzychylnie reagują na rozwiązania open-source, można dziś zaproponować Oracle Database 10g Express Edition. Aby jednak w aplikacjach internetowych w pełni wykorzystać możliwości tego rozwiązania, trzeba poznać specyficzne dla niego techniki programistyczne.

Książka "Oracle Database 10g Express Edition. Tworzenie aplikacji internetowych w PHP" to podręcznik, w którym znajdziesz omówienie wszystkich aspektów korzystania z bazy Oracle 10g w połączeniu ze skryptami PHP. Dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować środowisko robocze i poznasz najważniejsze elementy języka PHP. Nauczysz się tworzyć bezpieczne i wydajne aplikacje internetowe wykorzystujące ogromne możliwości bazy Oracle 10g Express Edition. Przeczytasz o uwierzytelnianiu użytkowników, zabezpieczaniu transakcji, stosowaniu procedur składowanych i obsłudze dużych obiektów. Znajdziesz tu również informacje o administrowaniu bazą Oracle, formułowaniu zapytań SQL oraz optymalizowaniu aplikacji pod kątem wydajności i szybkości działania.

 • Instalacja i konfiguracja Oracle Express, Apache i PHP
 • Typy danych w PHP
 • Instrukcje i polecenia języka PHP
 • Programowanie obiektowe
 • Obsługa błędów
 • Praca z systemem plików
 • Korzystanie z plików cookie i mechanizmów sesji
 • Połączenie skryptu z bazą danych Oracle
 • Operacje na danych w bazie
 • Korzystanie z procedur składowanych
 • Obsługa obiektów typu BLOB

Wykorzystaj pełnię możliwości Oracle 10g Express Edition,
budując wydajne i bezpieczne aplikacje internetowe.

Oracle Database 10g Express Edition. Tworzenie aplikacji internetowych w PHP -- spis treści

O autorze (11)

Wprowadzenie (13)

Część I Podstawy języka PHP (17)

Rozdział 1. Omówienie PHP i programowania stron WWW z użyciem baz danych Oracle (19)

 • Historia i tło (20)
  • Czym jest PHP? (20)
  • Czym jest Oracle? (21)
  • Czym jest Zend? (21)
 • Tworzenie rozwiązań dla aplikacji internetowych (22)
  • Co i gdzie się umieszcza i dlaczego właśnie tak? (22)
  • Co oferuje Oracle dla języka PHP? (24)
  • Dlaczego PHP 5 jest istotny? (24)
 • Podsumowanie (24)

Rozdział 2. Instalacja i konfiguracja Oracle Express, Apache i PHP (25)

 • Instalacja na platformie Linux (26)
  • Apache (26)
  • Oracle Database Express Edition (27)
  • PHP (31)
 • Instalacja na platformie Windows XP (37)
  • Apache (38)
  • Oracle Database Express Edition (42)
  • PHP (46)
 • Podsumowanie (58)

Rozdział 3. Tworzenie stron WWW (59)

 • Określanie fragmentów z kodem PHP (59)
 • Wysyłanie danych jako części strony WWW (62)
 • Umieszczanie komentarzy w skryptach PHP (67)
  • Jednowierszowe komentarze o składni znanej z języków C++, C#, Java lub JavaScript (67)
  • Wielowierszowe komentarze o składni znanej z języków C++, C#, Java lub JavaScript (68)
  • Jednowierszowe komentarze znane ze skryptów powłoki systemu Unix (68)
 • Podsumowanie (68)

Rozdział 4. Zmienne, operatory, typy danych i dołączanie plików (69)

 • Zmienne (69)
  • Zmienne definiowane przez użytkownika (70)
  • Operatory (73)
  • Typy danych (80)
  • Zmienne globalne (85)
  • Zmienne predefiniowane (86)
 • Dołączanie plików bibliotecznych (87)
 • Słowa kluczowe i stałe systemowe (89)
 • Podsumowanie (91)

Rozdział 5. Struktury sterujące (93)

 • Instrukcje warunkowe (93)
  • Instrukcja if (94)
  • Instrukcja switch (97)
 • Pętle (100)
  • Pętla do-while (100)
  • Pętla for (101)
  • Pętla foreach (103)
  • Pętla while (105)
 • Podsumowanie (107)

Część II Programowanie w języku PHP (109)

Rozdział 6. Tablice (111)

 • Definiowanie tablic (113)
 • Zarządzanie tablicami (121)
  • Funkcje identyfikujące i zliczające (121)
  • Funkcje tworzące tablice o zadanych wymiarach (123)
  • Funkcje zarządzające dostępem w stylu kolejkowym (124)
  • Funkcje wyszukujące (126)
  • Funkcje przejścia (131)
 • Sortowanie tablic (133)
  • Funkcje sort() i rsort() (134)
  • Funkcje asort() i arsort() (136)
  • Funkcje ksort() i krsort() (136)
  • Funkcje natsort() i natcasesort() (137)
  • Funkcja array_multisort() (139)
  • Funkcje usort() i uksort() (140)
 • Łączenie i dzielenie tablic (141)
  • Składnie tablic (146)
  • Łączenie tablic (147)
  • Wydobywanie fragmentów tablic (148)
  • Zastępowanie fragmentu tablicy (149)
  • Znajdowanie części wspólnej tablic (151)
  • Poznawanie różnic między tablicami (152)
 • Podsumowanie (152)

Rozdział 7. Funkcje (153)

 • Definiowanie funkcji (154)
 • Zasięg zmiennych w funkcjach (157)
 • Parametry funkcji (160)
  • Przekazywanie parametrów przez wartość lub referencję (160)
  • Domyślne wartości parametrów (163)
  • Listy parametrów o zmiennej długości (164)
 • Funkcje zwracające wartość (165)
 • Zarządzanie dynamicznymi wywołaniami funkcji (168)
 • Funkcje rekurencyjne (171)
 • Podsumowanie (174)

Rozdział 8. Obiekty (175)

 • Definiowanie klas i używanie obiektów (177)
  • Definiowanie klasy i tworzenie jej egzemplarza (179)
  • Definiowanie składowych, metod i stałych (182)
  • Metody ustawiające i pobierające (187)
 • Definiowanie klas używających dziedziczenia i polimorfizmu (188)
  • Tworzenie podklas i przesłanianie operacji (190)
  • Wykorzystanie interfejsów i klas abstrakcyjnych (193)
 • Implementacja obiektów (196)
  • Klonowanie (198)
  • Porównywanie, wyświetlanie zawartości i podpowiadanie typów (201)
  • Introspekcja klas i obiektów (205)
 • Podsumowanie (210)

Rozdział 9. Zarządzanie błędami i obsługa wyjątków (211)

 • Zarządzanie błędami (213)
  • Konfiguracja zrządzania błędami (213)
  • Obsługa błędów (215)
 • Obsługa wyjątków (219)
  • Blok try-catch (220)
  • Klasa Exception (222)
  • Obsługa wyjątków w praktyce (226)
 • Podsumowanie (229)

Rozdział 10. Obsługa plików (231)

 • Pliki w systemie plików (232)
  • Funkcje informujące o parametrach pliku (235)
  • Funkcje lokalizujące pliki (242)
  • Funkcje zarządzania plikami (244)
  • Funkcje stanu pliku (252)
  • Funkcje obsługi systemu plików (254)
 • Odczyt i zapis plików (256)
  • Odczyt plików (262)
  • Zapis plików (268)
  • Uzyskiwanie plików od użytkowników (272)
 • Podsumowanie (275)

Część III Tworzenie aplikacji w języku PHP (277)

Rozdział 11. Proste uwierzytelnianie PHP i formularze (279)

 • Opis zdalnego wykonywania procedur (280)
 • Proste uwierzytelnianie HTTP (281)
 • Tworzenie formularzy uwierzytelniania (286)
 • Podsumowanie (300)

Rozdział 12. Cookies i sesje (301)

 • Definiowanie i wykorzystywanie danych cookies (303)
 • Definiowanie i wykorzystywanie danych sesji (307)
 • Dane cookies i sesje w praktyce (313)
 • Podsumowanie (324)

Część IV Aplikacje internetowe wykorzystujące bazę danych Oracle Express (325)

Rozdział 13. Zapytania i transakcje w Oracle SQL (327)

 • Połączenie z bazą Oracle za pomocą biblioteki OCI8 (330)
 • Wykorzystanie biblioteki funkcji OCI8 (340)
  • Podsumowanie funkcji z biblioteki OCI8 (340)
  • Wprowadzenie do modeli bazodanowych (347)
  • Przykład tworzenia zapytania (348)
  • Przykład uruchamiania transakcji (349)
  • Przykład zmiany hasła użytkownika (353)
 • Zapytania i transakcje wykorzystujące instrukcje SQL (354)
 • Podsumowanie (363)

Rozdział 14. Transakcje Oracle PL/SQL (365)

 • Wyjaśnienie sposobu działania procedur zapamiętanych PL/SQL (366)
 • Wykorzystanie kursorów referencyjnych i procedur zapamiętanych PL/SQL (367)
 • Użycie tablic asocjacyjnych z wartościami skalarnymi i procedur zapamiętanych PL/SQL (372)
 • Użycie kolekcji skalarnych i procedur zapamiętanych PL/SQL (377)
  • Użycie typu danych NESTED TABLE (381)
  • Użycie typu danych VARRAY (385)
 • Podsumowanie (387)

Rozdział 15. Transakcje Oracle dotyczące dużych obiektów (389)

 • Definicje funkcji dużych obiektów i klasa OCI-Lob (390)
 • Wykorzystanie typów danych BLOB, CLOB i NCLOB (395)
  • Jak odczytać kolumny CLOB? (396)
  • Aktualizacja kolumn CLOB (404)
 • Wykorzystanie typów danych CFILE i BFILE (410)
  • Konfiguracja środowiska dla plików BFILE (411)
  • Pobieranie kolumny BFILE za pomocą polecenia SQL (413)
  • Pobieranie kolumny BFILE za pomocą polecenia PL/SQL (416)
  • Przesył plików BFILE na serwer (418)
 • Podsumowanie (422)

Dodatki (423)

Dodatek A Znaczniki HTML (425)

Dodatek B Teksty, narzędzia i techniki (431)

Dodatek C Stałe środowiska PHP (439)

Dodatek D Interfejsy środowiska i typy obiektów (457)

Dodatek E Funkcje obsługi plików w standardzie POSIX (463)

Dodatek F Funkcje dotyczące daty i czasu (473)

Dodatek G Wprowadzenie do baz danych Oracle (491)

 • Architektura baz danych Oracle (491)
 • Uruchamianie i wyłączanie bazy danych Oracle (496)
  • Operacje w systemie Linux (497)
  • Operacje w systemie Windows (500)
 • Uruchamianie i wyłączanie procesu nasłuchującego (503)
 • Wykorzystywanie programu SQL*Plus (508)
  • Interfejs wiersza poleceń (509)
  • Interfejs WWW (514)
 • Podsumowanie (517)

Dodatek H Wprowadzenie do SQL (519)

 • Typy danych kolumn tabel (520)
 • Język definicji danych (DDL) (523)
  • Zarządzanie tabelami i ograniczeniami (524)
  • Zarządzanie widokami (527)
  • Zarządzanie procedurami zapamiętanymi (529)
  • Zarządzanie sekwencjami (529)
  • Zarządzanie własnymi typami (532)
 • Język pobierania danych (DQL) (533)
  • Zapytania (534)
 • Język modyfikacji danych (DML) (536)
  • Polecenia INSERT (536)
  • Polecenia UPDATE (538)
  • Polecenia DELETE (539)
 • Język sterowania danymi (DCL) (540)
 • Podsumowanie (540)

Dodatek I Wprowadzenie do PL/SQL (541)

 • Struktura bloków PL/SQL (542)
 • Zmienne, przypisania i operatory (545)
 • Struktury sterujące (549)
  • Instrukcje warunkowe (550)
  • Pętle (552)
 • Procedury zapamiętane, funkcje zapamiętane oraz pakiety (555)
  • Funkcje zapamiętane (556)
  • Procedury (559)
  • Pakiety (561)
 • Wyzwalacze bazodanowe (564)
  • Wyzwalacze DDL (565)
  • Wyzwalacze DML (565)
  • Wyzwalacze "zamiast" (567)
  • Wyzwalacze systemowe lub bazodanowe (567)
 • Kolekcje (568)
  • Typ danych VARRAY (569)
  • Typ danych NESTED TABLE (570)
  • Tablica asocjacyjna (571)
  • Interfejs kolekcji (574)
 • Wykorzystanie pakietu DBMS_LOB (574)
  • Konfiguracja i weryfikacja środowiska dla typów LOB (576)
  • Zapis i odczyt typu danych CLOB (577)
  • Lokalizacja i odczyt typu danych BFILE (582)
 • Podsumowanie (584)

Dodatek J Skrypty przykładowych baz danych (585)

 • Utworzenie wyzwalaczy zapamiętujących czas łączenia i rozłączania (586)
 • Utworzenie struktury danych dla wypożyczalni filmów (588)
 • Wypełnienie bazy danych wypożyczalni filmów danymi (599)
 • Utworzenie bazy danych prezydentów, zdefiniowanie kodu i wypełnienie tablicy danymi (614)
 • Podsumowanie (625)

Skorowidz (627)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań