SQL Server 2005

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Pro SQL Server 2005 (Pro)
ISBN: 978-83-246-0555-2
Cena: 99 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.06.19
Liczba stron: 816
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/sqlser/sqlser-7.pdf
Kategoria: SQL Server

Praktyczny przewodnik po SQL Server 2005
dla programistów i administratorów baz danych

 • Jakie nowe funkcje oferuje SQL Server 2005?
 • Jak zintegrować system bazodanowy z .NET?
 • Jak wykorzystać możliwości SQL Server 2005 w otoczeniu biznesowym?

Każda nowa wersja SQL Server zawiera coraz więcej funkcji i udostępnia nowe możliwości. Tak też jest w przypadku SQL Server 2005, który ma nie tylko ulepszony system zarządzania bazami danych, ale również zabezpieczania ich. System ten oferuje rozszerzenia języka T-SQL przydatne zarówno programistom, jak i administratorom, umożliwia integrację baz z platformą .NET, a także posiada znacznie bardziej rozbudowane funkcje do manipulowania danymi XML. SQL Server 2005 wyposażony został też w wiele innych mechanizmów pozwalających zwiększyć produktywność w pracy z bazami danych i zapewnić ich lepsze funkcjonowanie.

Książka "SQL Server 2005" to przegląd usprawnień najnowszej wersji tego systemu bazodanowego napisany przez profesjonalistów dla profesjonalistów. Dowiesz się z niej, jak w praktyce wykorzystać możliwości SQL Server 2005. Nauczysz się tworzyć rozbudowane raporty przy użyciu Raporting Services, przeprowadzać analizy danych za pomocą Analysis Services, automatyzować zadania, dodawać do baz danych obiekty platformy .NET oraz stosować wygodne funkcje do obsługi danych w formacie XML.

 • Zarządzanie SQL Server 2005 za pomocą SSMS
 • Korzystanie z rozszerzeń języka T-SQL
 • Integrowanie baz danych z .NET
 • Zastosowania formatu XML w SQL Server 2005
 • Raportowanie przy użyciu Raporting Services
 • Analizowanie danych za pomocą Analysis Services
 • Zabezpieczanie baz danych
 • Kolejkowanie komunikatów przy użyciu Service Broker
 • Obsługa powiadomień za pomocą Notification Services
 • Automatyzowanie zadań

SQL Server 2005 -- spis treści

O autorach (15)

O redaktorach technicznych (19)

Wprowadzenie (21)

Rozdział 1. Przegląd funkcji i instalacja SQL Servera (27)

 • Historia rozwoju SQL Servera (27)
 • Przegląd funkcji SQL Servera 2005 (28)
  • Wydania (30)
  • Funkcje (31)
 • Instalacja (35)
  • Minimalne wymagania systemowe (35)
  • Proces instalacji (37)
  • Rejestracja serwera (47)
  • Przykładowe bazy danych (49)
  • Instalacja dwóch równoległych instancji (50)
 • Uaktualnianie baz danych SQL Servera 2000 i 7.0 (51)
 • Podsumowanie (51)

Rozdział 2. Technologie zarządzania SQL Serverem (53)

 • Łączenie się z SQL Serverem i zarządzanie nim (54)
  • Menu kontekstowe dla każdego typu obiektów (54)
  • Obsługa mobilnych baz danych (54)
  • Obsługa SQL Servera 2000 (56)
 • Nowe funkcje interfejsu użytkownika (57)
  • Asynchroniczny widok drzewa i filtrowanie obiektów (57)
  • Niemodalne okna dialogowe o zmiennym rozmiarze (58)
  • Nowe funkcje generowania skryptów i harmonogramów zadań (58)
  • Autoryzacja kodu (60)
  • Panel wyników (62)
  • Activity Monitor (62)
  • Widoki Summary (63)
 • Rozszerzenia funkcjonalne (63)
  • Dedykowane połączenie administracyjne (64)
  • Wizualizacja zakleszczeń (65)
  • Korelacja monitora Performance Monitor (65)
  • Import i eksport danych dotyczących zarejestrowanych serwerów (68)
  • Maintenance Plan Designer (68)
  • Zmiany w agencie SQL Server Agent (69)
  • Database Mail (69)
  • Widoki katalogowe oraz dynamiczne widoki zarządcze (71)
  • Domyślny ślad serwera (73)
  • Rozszerzenia narzędzia Profiler (74)
  • SQL Configuration Manager (75)
  • Surface Area Configurator (76)
  • Rozszerzona pomoc oraz integracja ze społecznością użytkowników SQL Servera (77)
 • SQLCMD (78)
 • Server Management Objects (80)
 • Podsumowanie (84)

Rozdział 3. Rozszerzenia T-SQL dla programistów (85)

 • Rozszerzenia mające wpływ na DML (86)
  • Unieważnienie przestarzałego stylu złączeń zewnętrznych (87)
  • Wspólne wyrażenia tabelowe (88)
  • Operator TOP (97)
  • Rozszerzenia klauzuli FROM (101)
  • OUTPUT (111)
  • Funkcje rankingowe (112)
  • EXCEPT i INTERSECT (119)
  • Synonimy (122)
 • Ogólne programowanie (123)
  • Obsługa błędów (124)
  • Rozszerzenie .WRITE instrukcji UPDATE (132)
  • EXECUTE (134)
  • Kontekst zabezpieczeń kodu (134)
  • Deklaracje .NET (138)
 • Podsumowanie (139)

Rozdział 4. Rozszerzenia T-SQL dla administratorów baz danych (141)

 • Widoki metadanych (141)
  • Widoki zgodności (142)
  • Widoki katalogowe (143)
  • Dynamiczne widoki i funkcje zarządcze (145)
 • Procedury wyzwalane DDL (146)
  • Tworzenie i zmienianie procedur wyzwalanych DDL (147)
  • Usuwanie procedur wyzwalanych DDL (149)
  • Udostępnianie i blokowanie procedur wyzwalanych DDL (149)
  • Odczytywanie procedur wyzwalanych DDL w widokach katalogowych (149)
  • Programowanie procedur wyzwalanych DDL przy użyciu funkcji eventdata() (150)
 • Rozszerzenia w zakresie indeksowania i wydajności (152)
  • Indeksowanie online (153)
  • Kontrola blokowania w trakcie tworzenia indeksów (154)
  • Tworzenie indeksów z dołączonymi dodatkowymi kolumnami (155)
  • Modyfikowanie indeksów (156)
  • Używanie statystyk dla skorelowanych kolumn DATETIME (160)
  • Zwiększanie wydajności sortowania dla trzeciorzędnych ustawień sortowania (161)
 • Partycjonowanie tabel i indeksów (163)
  • Funkcje partycjonowania (164)
  • Schematy partycjonowania (165)
  • Tworzenie partycjonowanych tabel i indeksów (165)
  • Dodawanie i usuwanie partycji (166)
  • Modyfikowanie funkcji i schematów partycjonowania (168)
  • Dołączanie i usuwanie tabel z partycji (169)
  • Zarządzanie partycjami tabel i indeksów (170)
 • Rozszerzenia tabel i widoków (171)
  • Rozszerzenia w widokach indeksowanych (171)
  • Stałe kolumny obliczane (172)
 • Migawki (173)
  • Poziom izolacji transakcji SNAPSHOT (173)
  • Migawki baz danych (178)
 • Rozszerzenia w zakresie integralności danych (180)
  • Weryfikacja stron bazy danych (180)
  • Przełączanie bazy danych w tryb awaryjny (181)
 • Podsumowanie (182)

Rozdział 5. Integracja z .NET (183)

 • Podstawowe informacje na temat integracji SQL Servera i .NET (184)
  • Dlaczego SQL Server 2005 obsługuje CLR? (184)
  • Kiedy powinno się używać procedur CLR? (185)
  • Kiedy nie powinno się używać procedur CLR? (186)
  • Sposób, w jaki SQL Server obsługuje .NET - architektura rozwiązania (186)
 • Model programistyczny .NET w SQL Serverze (187)
  • Modyfikacje ADO.NET związane z obsługą SQL Servera (188)
  • Przegląd nowych przestrzeni nazw .NET dla SQL Servera (188)
 • Implementacja procedury składowanej (189)
  • Tworzenie projektu SQL Servera Project w Visual Studio 2005 (190)
  • Budowa procedury składowanej (194)
  • Dodawanie parametrów (195)
  • Definicja problemu (196)
  • Użycie obiektu SqlPipe (198)
  • Kompletne rozwiązanie - implementacja ciała procedury składowanej (201)
  • Testowanie procedury składowanej (203)
  • Debugowanie procedury (205)
  • Zgłaszanie wyjątków w procedurach CLR (206)
 • Wdrażanie procedur CLR (210)
 • Podsumowanie (212)

Rozdział 6. Programowanie podzespołów (213)

 • Typy CLR zdefiniowane przez użytkownika (214)
  • Zastosowania typów definiowanych przez użytkownika (215)
  • Dodawanie typu zdefiniowanego przez użytkownika do projektu SQL Servera (215)
  • Elementy typu zdefiniowanego przez użytkownika (217)
  • Prosty przykład: typ PhoneNumber (221)
  • Kolejny przykład: typ StringArray (229)
  • Zarządzanie typami zdefiniowanymi przez użytkownika (238)
 • Funkcje CLR zdefiniowane przez użytkownika (238)
  • Dodawanie funkcji zdefiniowanej przez użytkownika do projektu Visual Studio (239)
  • Szablon funkcji zdefiniowanej przez użytkownika w Visual Studio 2005 (240)
  • Atrybut SqlFunction (241)
  • Skalarne funkcje zdefiniowane przez użytkownika (242)
  • Definiowanie funkcji tabelowych zdefiniowanych przez użytkownika (245)
  • Zarządzanie funkcjami CLR zdefiniowanymi przez użytkownika (250)
 • Agregaty CLR zdefiniowane przez użytkownika (251)
  • Dodawanie agregatu definiowanego przez użytkownika do projektu SQL Servera (252)
  • Elementy agregatu zdefiniowanego przez użytkownika (253)
 • Procedury wyzwalane CLR zdefiniowane przez użytkownika (260)
  • Dodawanie procedury wyzwalanej CLR zdefiniowanej przez użytkownika do projektu SQL Servera (261)
  • Implementowanie procedur wyzwalanych CLR (261)
  • Zarządzanie procedurami wyzwalanymi zdefiniowanymi przez użytkownika (265)
 • Zarządzanie podzespołami (266)
 • Uwaga dotycząca Visual Studio 2005 (266)
 • Podsumowanie (267)

Rozdział 7. SQL Server i XML (269)

 • Czym jest XML? (269)
 • Czym są XPath i XMLDOM? (271)
  • Składnia XPath (272)
  • Funkcje XPath (274)
  • XMLDOM - XML Document Object Model (274)
  • Klasy XPathDocument, XPathNavigator oraz XPathExpression (276)
 • Wstawianie danych XML do bazy danych (277)
  • Czym jest SQLXML? (278)
  • Konfiguracja SQL Servera (279)
  • OPENXML (279)
  • SQLXML - widoki XML używające adnotowanych schematów XML (286)
  • Diagramy uaktualniające SQLXML (291)
  • Zbiorcze ładowanie danych XML (294)
 • Odczytywanie danych XML z bazy danych - klauzula FOR XML (298)
  • Klauzula FOR XML po stronie serwera (298)
  • Klauzula FOR XML po stronie klienta (304)
  • Używanie szablonów (304)
 • Rozszerzenia klauzuli FOR XML (305)
 • Programowanie SQLXML w .NET i COM (306)
  • SqlXmlCommand (307)
  • SqlXmlParameter (307)
  • SqlXmlAdapter (307)
  • SqlXmlException (308)
  • Przykładowe kody (309)
  • Klauzula FOR XML - przetwarzanie po stronie serwera i po stronie klienta (310)
  • Sposób użycia obiektu XMLTextReader (311)
  • Używanie parametrów w SQLXML (312)
  • Wykonywanie zapytań XPath lub zapytań SQL z szablonami (313)
  • Interakcja z zestawem danych ADO.NET (313)
  • Programowanie diagramów uaktualniających (314)
 • Podsumowanie (314)

Rozdział 8. Obsługa XML-a i XQuery w SQL Serverze 2005 (315)

 • Sposób użycia typu danych XML (316)
  • Sposób przechowywania danych XML w SQL Serverze (318)
  • Tworzenie kolumn XML (320)
  • Ustawianie uprawnień do tworzenia schematów (325)
  • Nakładanie ograniczeń na kolumny XML (326)
  • Ograniczenia typu danych XML (327)
 • Wstawianie danych w kolumnach XML (328)
  • Użycie SSIS względem danych XML (328)
  • Zbiorcze ładowanie danych XML (330)
  • Tworzenie własnego zapytania lub aplikacji (330)
 • Zapytania na danych XML (331)
  • XQuery 101 (332)
  • Podstawowe metody zapytań XML (338)
  • Zapytania międzydomenowe (340)
 • Modyfikowanie danych XML (341)
  • Ograniczenia zakresu modyfikacji danych XML (342)
 • Indeksowanie danych XML w celu zwiększenia wydajności (343)
  • Sposób działania indeksów na danych XML (344)
  • Drugorzędne indeksy XML (345)
 • Przeszukiwanie pełnotekstowe a typ danych XML (346)
 • Dynamiczne widoki zarządcze i dane XML (347)
 • Aplikacje i dane XML (348)
 • Obsługa usług sieciowych XML (349)
  • Tworzenie węzła końcowego (350)
  • Używanie zaawansowanych usług sieciowych (356)
  • Monitorowanie wydajności usług sieciowych XML (361)
 • Podsumowanie (362)

Rozdział 9. SQL Server 2005 Reporting Services (363)

 • Komponenty Reporting Services (364)
  • Report Server (365)
  • Katalog metadanych (366)
  • Report Designer (366)
  • Aplikacja WWW Report Manager (368)
  • Bezpieczeństwo Reporting Services (370)
 • Tworzenie prostego raportu w SSRS 2000 (370)
  • Uruchamianie projektanta (371)
  • Praca ze źródłami danych i zestawami danych (371)
  • Definiowanie układu i podglądanie raportu (372)
  • Praca z wyrażeniami (373)
  • Wdrażanie raportu (373)
 • Uaktualnianie SQL Server 2000 Reporting Services (373)
 • Zmiany w licencjonowaniu Reporting Services (375)
 • Zintegrowane SQL Server Management Studio (376)
  • Przewodnik - Management Studio i Reporting Services (377)
 • Zmiany w sposobie zarządzania (382)
  • Dostawca WMI (383)
  • Sieciowe usługi zarządzania i wykonawcze (386)
 • Narzędzie konfiguracji Reporting Services (386)
 • Usprawnienia w zakresie projektowania i wykonywania raportów (387)
  • Edytor wyrażeń Expression Editor (388)
  • Parametry wielowartościowe (388)
  • Kontrolka wyboru daty (391)
  • Sortowanie interaktywne (392)
  • Integracja z Analysis Services (393)
  • Przewodnik - tworzenie raportu w BIDS (394)
  • Nagłówki pływające (402)
  • Zmiany źródeł danych: wyrażenia, usługi sieciowe i XML, SSIS i SAP (403)
  • Własne elementy raportów (409)
 • Integracja z Visual Studio i kontrolki ReportViewer (409)
  • Korzystanie z kontrolek WinForm (410)
  • Oprogramowywanie kontrolek ReportViewer (413)
  • Obiekty LocalReport oraz ServerReport (417)
 • Integracja z SharePoint (417)
 • Zapytania i raporty ad hoc użytkownika (418)
  • Klient ReportBuilder (419)
  • Semantic Model Definition Language (420)
  • Przewodnik - ReportBuilder (422)
 • Podsumowanie (428)

Rozdział 10. Analysis Services (429)

 • Rozszerzenia SSAS 2005 (430)
  • Architektura (430)
  • Wydajność, skalowalność, dostępność (432)
  • Użyteczność (432)
  • Projektowanie (433)
 • Instalacja (435)
 • Na czym polega analiza? (436)
  • OLAP, OLTP i hurtownie danych (436)
 • Terminologia wykorzystywana w systemach OLAP (437)
  • Kostki (438)
  • Komórki (438)
  • Miary i tabele faktów (438)
  • Wymiary i atrybuty (439)
  • Hierarchie (439)
 • Projekty Analysis Services (440)
  • Definiowanie źródeł danych (442)
  • Projektanty a kreatory (445)
  • Definiowanie widoków źródeł danych (446)
  • Definiowanie kostek (450)
  • Wdrażanie projektów oraz konfigurowanie projektów do wdrożenia (454)
  • Operacje na kostkach (456)
  • Przeglądanie kostek (457)
  • Przeglądanie kostek z hierarchiami (459)
  • Zarządzanie wyświetlanymi danymi (462)
  • Obliczenia i MDX (465)
  • Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) (468)
 • Analysis Services Scripting Language (ASSL) (472)
  • Przykładowy obiekt ASSL - widok źródła danych z zapytaniem nazwanym (473)
  • Analizowanie kodu ASSL (475)
 • Podsumowanie (476)

Rozdział 11. Bezpieczeństwo (477)

 • Dwa zdania o użytkowniku sa (478)
 • Surface Area Configuration (478)
  • Połączenia zdalne (478)
  • Dedykowane połączenie administracyjne (479)
  • .NET Framework (479)
  • Database Mail (480)
  • SQLMail (480)
  • Service Broker (481)
  • Połączenia HTTP (481)
  • Tworzenie lustrzanej kopii baz danych (481)
  • Web Assistant (481)
  • xp_cmdshell (482)
  • Zdalne zapytania ad hoc (482)
  • Rozszerzone procedury składowane automatyzacji OLE (482)
  • Rozszerzone procedury składowane SMO i DMO (482)
 • Obiekty zabezpieczające i obiekty zabezpieczane (483)
  • Obiekty zabezpieczające (483)
  • Obiekty zabezpieczane (493)
 • Uprawnienia (496)
  • Typy uprawnień (496)
  • Zarządzanie uprawnieniami (498)
 • Code Access Security (502)
  • Imperatywna i deklaratywna implementacja CAS (502)
  • Użycie CAS z SQL Serverem (503)
 • Szyfrowanie (507)
  • Hierarchia szyfrowania w SQL Serverze 2005 (508)
  • Szyfrowanie hasłem podanym przez użytkownika (509)
  • Szyfrowanie kluczem symetrycznym (510)
  • Szyfrowanie kluczem asymetrycznym (511)
  • Szyfrowanie certyfikatem (512)
 • Certyfikaty i usługi sieciowe (513)
 • Podsumowanie (516)

Rozdział 12. Service Broker (517)

 • Czym jest Service Broker? (518)
  • Architektura technologii Service Broker (518)
  • Scenariusze użycia narzędzia Service Broker (522)
 • Tworzenie aplikacji Service Broker (523)
  • Udostępnianie narzędzia Service Broker (524)
  • Tworzenie typów komunikatów (524)
  • Tworzenie kontraktów (524)
  • Tworzenie kolejek (525)
  • Tworzenie usług (526)
  • Tworzenie procedur składowanych aplikacji Service Broker (526)
  • Przykładowa aplikacja Service Broker (530)
 • Wyznaczanie tras i bezpieczeństwo w technologii Service Broker (537)
  • Tworzenie rozproszonych aplikacji Service Broker (537)
  • Przykładowa rozproszona aplikacja Service Broker (541)
 • Podsumowanie (562)

Rozdział 13. Automatyzacja i monitorowanie (563)

 • SQL Server Agent (564)
  • Krok 1. Łączenie się z SQL Serverem (565)
  • Krok 2. Tworzenie zadania agenta (567)
  • Rozszerzenia bezpieczeństwa (571)
  • Podsystemy agenta (580)
  • Współużytkowanie harmonogramów zadań (581)
  • Zapisywanie do tabeli sysjobstepslogs (584)
  • Zdarzenia WMI oraz alerty agenta (585)
  • Liczniki wydajności agenta (587)
  • Uaktualnianie agenta (588)
 • Plany utrzymania (590)
  • Tworzenie planu utrzymania (591)
  • Okno narzędziowe (592)
  • Okno dokumentu narzędzia Maintenance Plan Designer (592)
 • SQLCMD (598)
  • Łączenie się z SQL Serverem (599)
  • Przekazywanie zmiennych (600)
  • Używanie dedykowanego połączenia administracyjnego (601)
  • Tworzenie skryptów (601)
 • Database mail (602)
  • Informacje ogólne (603)
  • Konfigurowanie Database Mail (605)
  • Wysyłanie poczty (609)
 • SQL Profiler (610)
  • Korelacja Performance Monitora (614)
  • ShowPlan (616)
  • Wizualizacja zakleszczeń (617)
 • Podsumowanie (618)

Rozdział 14. Integration Services (621)

 • Nowe funkcje w SSIS (623)
 • Nowe środowisko IDE w SSIS (624)
  • Łączenie się z SSIS w Management Studio (625)
  • Tworzenie nowego projektu SSIS w BIDS (626)
 • Podstawy działania SSIS (627)
  • Obszar projektowania przepływu sterowania (627)
  • Obszar projektowania przepływu danych (629)
  • Obszar projektowania procedur obsługi zdarzeń (643)
  • Przeglądarka pakietów Package Explorer (645)
  • Menedżery połączeń (645)
  • Przeglądarka rozwiązań Solution Explorer (646)
  • Okno właściwości Properties (647)
 • Zadania okna narzędziowego Control Flow (648)
  • Kontenery (649)
  • Zadania Analysis Services (653)
  • Zadanie Data Flow (653)
  • Zadania Execute Package (654)
  • Zadanie Bulk Insert (654)
  • Zadanie Execute SQL (654)
  • Zadanie Execute Process (656)
  • Zadanie File System (656)
  • Zadanie File Transfer Protocol (656)
  • Zadania Maintenance Plan (657)
  • Zadanie Message Queue (657)
  • Zadanie Send Mail (658)
  • Zadania Scripting (658)
  • Zadanie Web Service (661)
  • Zadania WMI (662)
  • Zadanie XML (662)
 • Zadania projektanta przepływu danych Data Flow Designer (662)
  • Adaptery źródeł (662)
  • Adaptery obiektów docelowych (663)
  • Transformacje (664)
 • Zapisywanie zdarzeń w dziennikach (670)
 • Konfiguracje (674)
  • Sposób użycia narzędzia Package Configuration Organizer (675)
 • Zmienne (678)
 • Ograniczenia pierwszeństwa przepływu prac (681)
 • Punkty kontrolne (682)
 • Transakcje (683)
 • Debugowanie (684)
  • Wizualne debugowanie przepływu sterowania (684)
  • Wizualne debugowanie przepływu danych (685)
  • Przeglądarki danych (685)
  • Okno punktów przerwań (686)
  • Inne okna debugowania (687)
 • Narzędzie SSIS Package Deployment Utility (687)
 • Wykonywanie migracji pakietów SQL Servera 2000 (688)
 • Tworzenie harmonogramów pakietu SSIS (688)
 • Podsumowanie (689)

Rozdział 15. Tworzenie lustrzanych kopii baz danych (691)

 • Definicja wysokiej dostępności (693)
 • Ogólne informacje na temat sporządzania lustrzanych kopii baz danych (694)
 • Mechanizm tworzenia kopii lustrzanych a inne rozwiązania (697)
 • Konfiguracja mechanizmu tworzenia lustrzanych kopii baz danych (698)
  • Wymagania wstępne, połączenia i bezpieczeństwo (699)
  • Tworzenie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie głównej bazy danych (703)
  • Ustanawianie partnerstwa serwera głównego i serwera lustrzanego (704)
  • Zmiana poziomów zabezpieczeń transakcji (705)
  • Stany sporządzania kopii lustrzanych, sygnały taktujące i kworum (706)
  • Inicjowanie przywracania działania (707)
  • Zawieszanie i przywracanie działania mechanizmu sporządzania lustrzanych kopii baz danych (708)
  • Wyłączanie mechanizmu tworzenia lustrzanych kopii baz danych (709)
  • Indeksowanie pełnotekstowe a sporządzanie lustrzanych kopii baz danych (709)
  • Service Broker a sporządzanie lustrzanych kopii baz danych (710)
  • Konfigurowanie mechanizmu tworzenia lustrzanych kopii baz danych w Management Studio (710)
 • Aplikacje klienckie i sporządzanie kopii lustrzanych (715)
 • Monitorowanie procesu sporządzania kopii lustrzanych (717)
  • Widoki katalogowe (717)
  • Liczniki Performance Monitora (721)
  • Profiler (721)
  • Dziennik zdarzeń systemu Windows oraz dziennik błędów SQL Servera (722)
 • Wydajność a sporządzanie lustrzanych kopii baz danych (723)
 • Ograniczenia mechanizmu sporządzania kopii lustrzanych (724)
 • Przykładowa aplikacja (725)
 • Migawki baz danych a mechanizm sporządzania kopii lustrzanych (731)
  • Ogólne informacje na temat migawek baz danych (732)
  • Korzystanie z migawek w kodzie T-SQL (734)
  • Wydajność systemu z migawkami na serwerach lustrzanych (735)
  • Używanie i monitorowanie migawek baz danych oraz zarządzanie nimi (736)
  • Programowanie z użyciem migawek baz danych (737)
  • Ograniczenia migawek baz danych (737)
 • Klastry Windows w SQL Serverze 2005 (738)
 • Replikacja w SQL Serverze 2005 (739)
 • Podsumowanie (740)

Rozdział 16. Notification Services (741)

 • Architektura Notification Services (742)
  • Subskrybenci (743)
  • Subskrypcje (744)
  • Zdarzenia (744)
  • Powiadomienia (745)
 • Tworzenie aplikacji Notification Services (746)
  • Definiowanie instancji NS - plik konfiguracji instancji (746)
  • Definiowanie aplikacji NS - plik definicji aplikacji (751)
 • Kompilowanie i uruchamianie aplikacji NS (771)
 • Monitorowanie aplikacji NS i usuwanie z niej błędów (775)
 • Korzystanie z NS w kodzie źródłowym (777)
  • Programowanie NS w Visual Studio (777)
  • Zarządzanie NS w kodzie źródłowym (782)
 • Podsumowanie (782)

Skorowidz (783)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań