Visual Basic 2005. Almanach

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Visual Basic 2005 in a Nutshell
ISBN: 978-83-246-0475-3
Cena: 99 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.05.10
Liczba stron: 880
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/vb25al/vb25al-4.pdf
Kategoria: Visual Basic

Visual Basic po raz pierwszy pojawił się na rynku w roku 1991 jako połączenie oferowanego przez Microsoft języka QBasic z mechanizmem projektowania graficznego interfejsu użytkownika. Od tej pory przeszedł sporą ewolucję, zyskując jednocześnie ogromne grono zwolenników. W roku 2001 wprowadzono na rynek platformę programistyczną .NET wraz z całkowicie zmienioną i odnowioną wersją Visual Basica pod nazwą Visual Basic .NET. Visual Basic dla platformy .NET był językiem w pełni obiektowym i oferował znacznie większe możliwości niż jego poprzednicy. Visual Basic 2005 to najnowsze wcielenie tego popularnego języka programowania.

Książka "Visual Basic 2005. Almanach" to kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień związanych z programowaniem w tym języku. Czytając ją, poznasz genezę platformy .NET, jej składniki i konstrukcję oraz słowa kluczowe języka Visual Basic. Przeczytasz o programowaniu obiektowym, klasach platformy .NET, obsłudze zdarzeń oraz typach uniwersalnych. Dalsza część książki to niezwykle przydatne każdemu programiście zestawienie dokumentacji wszystkich istotnych wyrażeń, procedur, funkcji i obiektów Visual Basica zawierające omówienie składni i argumentów, wskazówki dotyczące sposobu stosowania omawianego elementu języka, przykłady kodu oraz opisy nieudokumentowanych zachowań.

W książce omówiono:

 • Podstawowe wiadomości o platformie .NET
 • Zasady programowania obiektowego
 • Zmienne, typy danych i operatory
 • Struktura programów w Visual Basic
 • Klasy platformy .NET
 • Typy uniwersalne
 • Obsługa błędów i wyjątków
 • Leksykon elementów języka Visual Basic 2005

Zostań ekspertem w dziedzinie programowania w Visual Basicu.

Visual Basic 2005. Almanach -- spis treści

Przedmowa (21)

I Podstawy (29)

1. Wprowadzenie (31)

 • Dlaczego Visual Basic .NET? (32)
 • Czym jest Visual Basic .NET? (36)
 • Co możemy zrobić w środowisku Visual Basic .NET? (42)
 • Wersje języka Visual Basic .NET (43)

2. Platforma .NET Framework: pojęcia ogólne (45)

 • Środowisko uruchomieniowe wspólnego języka (45)
 • Kod zarządzany (46)
 • Przestrzenie nazw (47)
 • Typy i obiekty (48)
 • Podzespoły (49)
 • Biblioteka klas platformy .NET (FCL) (51)
 • Wdrażanie aplikacji (52)
 • Platforma .NET i język Visual Basic (52)

3. Wprowadzenie do programowania obiektowego (53)

 • Reguły programowania obiektowego (53)
 • Programowanie obiektowe w języku Visual Basic (58)

4. Zmienne i typy danych (77)

 • Typy danych (77)
 • Zmienne (93)
 • Stałe (97)
 • Typy wyliczeniowe (98)
 • Tablice (98)
 • Kolekcje (99)
 • Parametry i argumenty (100)

5. Operatory (105)

 • Operatory arytmetyczne (105)
 • Operatory konkatenacji (107)
 • Operatory logiczne i bitowe (107)
 • Operatory przypisania (112)
 • Operatory porównania (114)
 • Operatory obiektowe (115)
 • Przeciążanie operatorów (117)
 • Priorytety operatorów (119)

6. Struktura programu (121)

 • Rodzaje aplikacji tworzonych w środowisku Visual Studio (121)
 • Techniki odwołań do komponentów i klas (122)
 • Punkty wejścia aplikacji (123)
 • Zawartość pliku z kodem źródłowym (126)
 • Struktura programu Visual Basica (127)

7. Biblioteka klas platformy .NET (135)

 • Przestrzeń nazw System (136)
 • Przestrzeń nazw System.Collections (142)
 • Przestrzeń nazw System.Data (142)
 • Przestrzeń nazw System.IO (143)
 • Przestrzeń nazw System.Text.RegularExpressions (144)
 • Przestrzeń nazw System.Windows.Forms (146)
 • Pozostałe przestrzenie nazw (146)

8. Delegacje i zdarzenia (149)

 • Delegacje (150)
 • Zdarzenia i wiązanie zdarzeń (153)

9. Atrybuty (159)

 • Składnia i techniki stosowania (160)
 • Definiowanie atrybutów niestandardowych (163)
 • Korzystanie z atrybutów niestandardowych (166)

10. Typy uniwersalne (171)

 • Czym są typy uniwersalne? (171)
 • Parametry typów (172)
 • Stosowanie wielu parametrów typów (173)
 • Ograniczenia (173)
 • Ograniczenia złożone (174)
 • Uzyskiwanie dostępu do składowych parametrów typów (175)
 • Metody uniwersalne (177)
 • Zagnieżdżone typy uniwersalne (177)
 • Typy i składowe przeciążone (177)

11. Obsługa błędów w Visual Basicu (179)

 • Wykrywanie i obsługa błędów (179)
 • Obsługa błędów wykonywania (180)
 • Obsługa błędów logiki (188)
 • Stałe błędów (191)

II Leksykon (193)

12. Leksykon języka Visual Basic (195)

 • #Const (dyrektywa) (197)
 • #If...Then...#Else (dyrektywa) (198)
 • #Region...#End Region (dyrektywa) (200)
 • Abs (funkcja) (200)
 • Acos (funkcja) (201)
 • AddHandler (wyrażenie) (202)
 • AddressOf (operator) (203)
 • AppActivate (procedura) (203)
 • Application (klasa) (205)
 • Application.CompanyName (właściwość) (206)
 • Application.DoEvents (metoda) (207)
 • Application.ExecutablePath (właściwość) (208)
 • Application.ProductName (właściwość) (209)
 • Application.ProductVersion (właściwość) (209)
 • Application.Run (metoda) (210)
 • Array (klasa) (211)
 • Array.BinarySearch (metoda) (212)
 • Array.Copy (metoda) (214)
 • Array.IndexOf (metoda) (215)
 • Array.LastIndexOf (metoda) (216)
 • Array.Reverse (metoda) (217)
 • Array.Sort (metoda) (218)
 • Asc i AscW (funkcje) (220)
 • AssemblyVersion (atrybut) (220)
 • Asin (funkcja) (221)
 • Atan (funkcja) (222)
 • Atan2 (funkcja) (223)
 • AttributeUsage (atrybut) (224)
 • Beep (procedura) (225)
 • Call (wyrażenie) (225)
 • CallByName (funkcja) (226)
 • CBool (funkcja) (228)
 • CByte (funkcja) (228)
 • CChar (funkcja) (229)
 • CDate (funkcja) (230)
 • CDbl (funkcja) (231)
 • CDec (funkcja) (231)
 • Ceiling (funkcja) (232)
 • ChDir (procedura) (233)
 • ChDrive (procedura) (234)
 • Choose (funkcja) (235)
 • Chr i ChrW (funkcje) (237)
 • CInt (funkcja) (238)
 • Class...End Class (wyrażenie) (239)
 • Clipboard (klasa) (241)
 • CLng (funkcja) (241)
 • CLSCompliant (atrybut) (242)
 • CObj (funkcja) (243)
 • Collection (klasa) (244)
 • Collection.Add (metoda) (245)
 • Collection.Count (właściwość) (247)
 • Collection.Item (właściwość) (248)
 • Collection.Remove (metoda) (248)
 • ColorDialog (klasa) (249)
 • COMClass (atrybut) (251)
 • Command (funkcja) (252)
 • Const (wyrażenie) (254)
 • Continue (wyrażenie) (255)
 • Cos (funkcja) (256)
 • Cosh (funkcja) (257)
 • CreateObject (funkcja) (257)
 • CSByte (funkcja) (259)
 • CShort (funkcja) (260)
 • CSng (funkcja) (261)
 • CStr (funkcja) (262)
 • CType (funkcja) (263)
 • CUInt (funkcja) (265)
 • CULng (funkcja) (266)
 • CUShort (funkcja) (267)
 • CurDir (funkcja) (268)
 • Custom Event (wyrażenie) (268)
 • DateAdd (funkcja) (270)
 • DateDiff (funkcja) (272)
 • DatePart (funkcja) (274)
 • DateSerial (funkcja) (276)
 • DateString (właściwość) (277)
 • DateValue (funkcja) (278)
 • Day (funkcja) (278)
 • DDB (funkcja) (279)
 • Debug (klasa) (280)
 • Debug.Assert (metoda) (282)
 • Debug.Listeners (właściwość) (283)
 • Debug.Write (metoda) (284)
 • Debug.WriteIf (metoda) (284)
 • Debug.WriteLine (metoda) (285)
 • Debug.WriteLineIf (metoda) (286)
 • Declare (wyrażenie) (287)
 • DefaultMember (atrybut) (290)
 • Delegate (wyrażenie) (292)
 • DeleteSetting (procedura) (294)
 • Dim (wyrażenie) (296)
 • Dir (funkcja) (300)
 • DirectCast (funkcja) (302)
 • Directory (klasa) (303)
 • Directory.CreateDirectory (metoda) (304)
 • Directory.Delete (metoda) (305)
 • Directory.Exists (metoda) (306)
 • Directory.GetCreationTime (metoda) (307)
 • Directory.GetDirectories (metoda) (307)
 • Directory.GetDirectoryRoot (metoda) (309)
 • Directory.GetFiles (metoda) (310)
 • Directory.GetFileSystemEntries (metoda) (311)
 • Directory.GetLogicalDrives (metoda) (312)
 • Directory.GetParent (metoda) (313)
 • Directory.Move (metoda) (314)
 • Do...Loop (wyrażenie) (315)
 • E (pole) (316)
 • End (wyrażenie) (317)
 • Enum (wyrażenie) (319)
 • Environ (funkcja) (321)
 • EOF (funkcja) (323)
 • Erase (wyrażenie) (324)
 • Erl (właściwość) (324)
 • Err (obiekt) (325)
 • Err.Clear (metoda) (326)
 • Err.Description (właściwość) (327)
 • Err.GetException (metoda) (328)
 • Err.HelpContext (właściwość) (328)
 • Err.HelpFile (właściwość) (329)
 • Err.LastDLLError (właściwość) (330)
 • Err.Number (właściwość) (331)
 • Err.Raise (metoda) (331)
 • Err.Source (właściwość) (333)
 • Error (wyrażenie) (333)
 • ErrorToString (funkcja) (334)
 • Event (wyrażenie) (334)
 • Exception (klasa) (336)
 • Exit (wyrażenie) (338)
 • Exp (funkcja) (339)
 • File (klasa) (339)
 • File.Exists (metoda) (340)
 • FileAttr (funkcja) (341)
 • FileClose (procedura) (342)
 • FileCopy (procedura) (343)
 • FileDateTime (funkcja) (343)
 • FileGet i FileGetObject (procedury) (344)
 • FileLen (funkcja) (346)
 • FileOpen (procedura) (347)
 • FilePut i FilePutObject (procedury) (350)
 • FileWidth (procedura) (351)
 • Filter (funkcja) (352)
 • Fix (funkcja) (353)
 • Flags (atrybut) (354)
 • Floor (funkcja) (354)
 • FontDialog (klasa) (355)
 • For...Next (wyrażenie) (357)
 • For Each...Next (wyrażenie) (359)
 • Format (funkcja) (360)
 • FormatCurrency, FormatNumber i FormatPercent (funkcje) (364)
 • FormatDateTime (funkcja) (365)
 • FreeFile (funkcja) (366)
 • Friend (słowo kluczowe) (367)
 • Function (wyrażenie) (368)
 • FV (funkcja) (372)
 • GetAllSettings (funkcja) (373)
 • GetAttr (funkcja) (374)
 • GetChar (funkcja) (375)
 • GetObject (funkcja) (376)
 • GetSetting (funkcja) (377)
 • GetType (operator) (379)
 • Global (słowo kluczowe) (379)
 • GoTo (wyrażenie) (380)
 • Guid (atrybut) (382)
 • Handles (słowo kluczowe) (382)
 • Hashtable (klasa) (384)
 • Hashtable.Add (metoda) (385)
 • Hashtable.ContainsKey (metoda) (386)
 • Hashtable.ContainsValue (metoda) (386)
 • Hashtable.CopyTo (metoda) (387)
 • Hashtable.Item (właściwość) (388)
 • Hashtable.Keys (właściwość) (389)
 • Hashtable.Remove (metoda) (389)
 • Hashtable.Values (właściwość) (390)
 • Hex (funkcja) (390)
 • Hour (funkcja) (391)
 • IEEERemainder (funkcja) (391)
 • If...Then...Else (wyrażenie) (392)
 • IIf (funkcja) (394)
 • Implements (słowo kluczowe) (395)
 • Implements (wyrażenie) (396)
 • Imports (wyrażenie) (398)
 • Inherits (wyrażenie) (399)
 • Input (procedura) (400)
 • InputBox (funkcja) (402)
 • InputString (funkcja) (403)
 • InStr (funkcja) (404)
 • InStrRev (funkcja) (405)
 • Int (funkcja) (406)
 • Interface...End Interface (wyrażenie) (407)
 • IPmt (funkcja) (410)
 • IRR (funkcja) (411)
 • Is (operator) (412)
 • IsArray (funkcja) (413)
 • IsDate (funkcja) (414)
 • IsDBNull (funkcja) (415)
 • IsError (funkcja) (416)
 • IsNot (operator) (417)
 • IsNothing (funkcja) (418)
 • IsNumeric (funkcja) (419)
 • IsReference (funkcja) (419)
 • Join (funkcja) (420)
 • Kill (procedura) (421)
 • LBound (funkcja) (422)
 • LCase (funkcja) (423)
 • Left (funkcja) (423)
 • Len (funkcja) (424)
 • Like (operator) (425)
 • LineInput (funkcja) (426)
 • Loc (funkcja) (427)
 • Lock (procedura) (428)
 • LOF (funkcja) (430)
 • Log (funkcja) (430)
 • Log10 (funkcja) (432)
 • LSet (funkcja) (432)
 • LTrim (funkcja) (433)
 • MarshalAs (atrybut) (434)
 • Max (funkcja) (437)
 • Me (słowo kluczowe) (438)
 • Mid (funkcja) (439)
 • Mid (wyrażenie) (440)
 • Min (funkcja) (441)
 • Minute (funkcja) (442)
 • MIRR (funkcja) (442)
 • MkDir (procedura) (443)
 • Mod (operator) (444)
 • Module...End Module (wyrażenie) (445)
 • Month (funkcja) (446)
 • MonthName (funkcja) (446)
 • MsgBox (funkcja) (447)
 • MTAThread (atrybut) (449)
 • MyBase (słowo kluczowe) (450)
 • MyClass (słowo kluczowe) (451)
 • Namespace (wyrażenie) (453)
 • New (słowo kluczowe) (453)
 • Nothing (słowo kluczowe) (454)
 • Now (właściwość) (455)
 • NPer (funkcja) (455)
 • NPV (funkcja) (457)
 • Obsolete (atrybut) (458)
 • Oct (funkcja) (459)
 • Of (słowo kluczowe) (459)
 • On Error (wyrażenie) (460)
 • OpenFileDialog (klasa) (462)
 • Operator (wyrażenie) (464)
 • Option Compare (wyrażenie) (466)
 • Option Explicit (wyrażenie) (467)
 • Option Strict (wyrażenie) (468)
 • Out (atrybut) (469)
 • ParamArray (atrybut) (471)
 • Partial (słowo kluczowe) (471)
 • Partition (funkcja) (472)
 • PI (pole) (474)
 • Pmt (funkcja) (475)
 • Pow (funkcja) (476)
 • PPmt (funkcja) (476)
 • Print i PrintLine (procedury) (478)
 • Private (słowo kluczowe) (479)
 • Property (wyrażenie) (480)
 • Protected (słowo kluczowe) (484)
 • Public (słowo kluczowe) (486)
 • PV (funkcja) (487)
 • QBColor (funkcja) (488)
 • Queue (klasa) (489)
 • Queue.Contains (metoda) (490)
 • Queue.CopyTo (metoda) (491)
 • Queue.Dequeue (metoda) (492)
 • Queue.Enqueue (metoda) (493)
 • Queue.Peek (metoda) (493)
 • Queue.ToArray (metoda) (494)
 • RaiseEvent (wyrażenie) (494)
 • Randomize (procedura) (496)
 • Rate (funkcja) (497)
 • ReDim (wyrażenie) (498)
 • Rem (wyrażenie) (500)
 • RemoveHandler (wyrażenie) (501)
 • Rename (procedura) (502)
 • Replace (funkcja) (503)
 • Reset (procedura) (504)
 • Resume (wyrażenie) (505)
 • Return (wyrażenie) (506)
 • RGB (funkcja) (507)
 • Right (funkcja) (508)
 • RmDir (procedura) (509)
 • Rnd (funkcja) (510)
 • Round (funkcja) (511)
 • RSet (funkcja) (512)
 • RTrim (funkcja) (513)
 • SaveFileDialog (klasa) (514)
 • SaveSetting (procedura) (515)
 • ScriptEngine (właściwość) (517)
 • ScriptEngineBuildVersion (właściwość) (518)
 • ScriptEngineMajorVersion (właściwość) (518)
 • ScriptEngineMinorVersion (właściwość) (519)
 • Second (funkcja) (519)
 • Seek (funkcja) (520)
 • Seek (procedura) (521)
 • Select Case (wyrażenie) (522)
 • Send, SendWait (metody) (524)
 • SetAttr (procedura) (526)
 • Shadows (słowo kluczowe) (528)
 • Shared (słowo kluczowe) (528)
 • Shell (funkcja) (529)
 • Sign (funkcja) (531)
 • Sin (funkcja) (532)
 • Sinh (funkcja) (532)
 • SLN (funkcja) (533)
 • Space (funkcja) (534)
 • SPC (funkcja) (534)
 • Split (funkcja) (535)
 • Sqrt (funkcja) (536)
 • Stack (klasa) (537)
 • Stack.Contains (metoda) (538)
 • Stack.CopyTo (metoda) (539)
 • Stack.Peek (metoda) (540)
 • Stack.Pop (metoda) (541)
 • Stack.Push (metoda) (541)
 • Stack.ToArray (metoda) (542)
 • STAThread (atrybut) (542)
 • Static (wyrażenie) (543)
 • Stop (wyrażenie) (543)
 • Str (funkcja) (544)
 • StrComp (funkcja) (545)
 • StrConv (funkcja) (546)
 • StrDup (funkcja) (547)
 • StrReverse (funkcja) (548)
 • Structure...End Structure (wyrażenie) (549)
 • Sub (wyrażenie) (551)
 • Switch (funkcja) (554)
 • SYD (funkcja) (555)
 • SyncLock (wyrażenie) (556)
 • SystemTypeName (funkcja) (557)
 • TAB (funkcja) (557)
 • Tan (funkcja) (558)
 • Tanh (funkcja) (559)
 • ThreadStatic (atrybut) (560)
 • Throw (wyrażenie) (561)
 • TimeOfDay (właściwość) (562)
 • Timer (właściwość) (562)
 • TimeSerial (funkcja) (563)
 • TimeString (właściwość) (564)
 • TimeValue (funkcja) (565)
 • Today (właściwość) (566)
 • Trim (funkcja) (566)
 • Try...Catch...Finally (wyrażenie) (567)
 • TryCast (funkcja) (569)
 • TypeName (funkcja) (570)
 • TypeOf (operator) (572)
 • UBound (funkcja) (573)
 • UCase (funkcja) (573)
 • Unlock (procedura) (574)
 • Using...End Using (wyrażenie) (575)
 • Val (funkcja) (577)
 • VarType (funkcja) (577)
 • VBFixedArray (atrybut) (579)
 • VBFixedString (atrybut) (580)
 • VbTypeName (funkcja) (581)
 • WebMethod (atrybut) (582)
 • WebService (atrybut) (583)
 • Weekday (funkcja) (584)
 • WeekdayName (funkcja) (585)
 • While...End While (wyrażenie) (586)
 • With...End With (wyrażenie) (587)
 • WithEvents (słowo kluczowe) (588)
 • Write i WriteLine (procedury) (588)
 • Year (funkcja) (590)

13. Leksykon przestrzeni nazw My (591)

 • AllUsersApplicationData (właściwość) (592)
 • AltKeyDown (właściwość) (593)
 • Application (obiekt) (594)
 • ApplicationContext (właściwość) (595)
 • AssemblyName (właściwość) (596)
 • Audio (obiekt) (597)
 • AvailablePhysicalMemory (właściwość) (597)
 • AvailableVirtualMemory (właściwość) (598)
 • ButtonsSwapped (właściwość) (599)
 • CapsLock (właściwość) (599)
 • ChangeCulture (metoda) (600)
 • ChangeUICulture (metoda) (601)
 • ClassesRoot (właściwość) (602)
 • Clear (metoda) (603)
 • Clipboard (obiekt) (603)
 • Clock (obiekt) (605)
 • Close (metoda) (605)
 • CombinePath (metoda) (606)
 • CommandLineArgs (właściwość) (607)
 • CommentTokens (właściwość) (608)
 • CompanyName (właściwość) (609)
 • Computer (obiekt) (610)
 • ContainsAudio (metoda) (611)
 • ContainsData (metoda) (611)
 • ContainsFileDropList (metoda) (612)
 • ContainsImage (metoda) (613)
 • ContainsText (metoda) (613)
 • CopyDirectory (metoda) (614)
 • CopyFile (metoda) (616)
 • Copyright (właściwość) (618)
 • CreateDirectory (metoda) (619)
 • CtrlKeyDown (właściwość) (620)
 • Culture (właściwość) (620)
 • CurrentConfig (właściwość) (621)
 • CurrentDirectory (właściwość) (622)
 • CurrentPrincipal (właściwość) (623)
 • CurrentUser (właściwość) (624)
 • CurrentUserApplicationData (właściwość) (625)
 • DefaultFileLogWriter (właściwość) (626)
 • DeleteDirectory (metoda) (627)
 • DeleteFile (metoda) (629)
 • Delimiters (właściwość) (630)
 • Deployment (właściwość) (632)
 • Description (właściwość) (633)
 • Desktop (właściwość) (634)
 • DirectoryExists (metoda) (634)
 • DirectoryPath (właściwość) (635)
 • DoEvents (metoda) (636)
 • DownloadFile (metoda) (637)
 • Drives (właściwość) (638)
 • DynData (właściwość) (639)
 • EndOfData (właściwość) (640)
 • ErrorLine (właściwość) (641)
 • ErrorLineNumber (właściwość) (642)
 • FieldWidths (właściwość) (643)
 • FileExists (metoda) (644)
 • FileSystem (obiekt) (645)
 • FindInFiles (metoda) (646)
 • Forms (obiekt) (648)
 • GetAudioStream (metoda) (649)
 • GetData (metoda) (650)
 • GetDataObject (metoda) (651)
 • GetDirectories (metoda) (652)
 • GetDirectoryInfo (metoda) (653)
 • GetDriveInfo (metoda) (655)
 • GetEnvironmentVariable (metoda) (656)
 • GetFileDropList (metoda) (657)
 • GetFileInfo (metoda) (658)
 • GetFiles (metoda) (660)
 • GetImage (metoda) (661)
 • GetName (metoda) (662)
 • GetParentPath (metoda) (663)
 • GetTempFileName (metoda) (664)
 • GetText (metoda) (665)
 • GetValue (metoda) (666)
 • GmtTime (właściwość) (667)
 • HasFieldsEnclosedInQuotes (właściwość) (668)
 • Info (obiekt składowy obiektu My.Application) (669)
 • Info (obiekt składowy obiektu My.Computer) (670)
 • InitializeWithWindowsUser (metoda) (670)
 • InstalledUICulture (właściwość) (671)
 • IsAuthenticated (właściwość) (672)
 • IsAvailable (właściwość) (672)
 • IsInRole (metoda) (673)
 • IsNetworkDeployed (właściwość) (674)
 • Keyboard (obiekt) (675)
 • LineNumber (właściwość) (676)
 • LoadedAssemblies (właściwość) (677)
 • LocalMachine (właściwość) (678)
 • LocalTime (właściwość) (679)
 • Log (obiekt składowy przestrzeni nazw My) (680)
 • Log (obiekt składowy obiektu My.Application) (680)
 • MinimumSplashScreenDisplayTime (właściwość) (681)
 • Mouse (obiekt) (682)
 • MoveDirectory (metoda) (683)
 • MoveFile (metoda) (684)
 • My (przestrzeń nazw) (686)
 • MyDocuments (właściwość) (687)
 • MyMusic (właściwość) (688)
 • MyPictures (właściwość) (689)
 • Name (właściwość składowa obiektu My.Computer) (690)
 • Name (właściwość składowa obiektu My.User) (690)
 • Network (obiekt) (691)
 • NetworkAvailabilityChanged (zdarzenie składowe obiektu My.Application) (692)
 • NetworkAvailabilityChanged (zdarzenie składowe obiektu My.Computer.Network) (693)
 • NumLock (właściwość) (694)
 • OpenForms (właściwość) (695)
 • OpenSerialPort (metoda) (696)
 • OpenTextFieldParser (metoda) (698)
 • OpenTextFileReader (metoda) (699)
 • OpenTextFileWriter (metoda) (701)
 • OSFullName (właściwość) (702)
 • OSPlatform (właściwość) (703)
 • OSVersion (właściwość) (704)
 • PeekChars (metoda) (705)
 • PerformanceData (właściwość) (706)
 • Ping (metoda) (706)
 • Play (metoda) (707)
 • PlaySystemSound (metoda) (709)
 • Ports (obiekt) (710)
 • ProductName (właściwość) (711)
 • ProgramFiles (właściwość) (711)
 • Programs (właściwość) (712)
 • ReadAllBytes (metoda) (713)
 • ReadAllText (metoda) (714)
 • ReadFields (metoda) (715)
 • ReadLine (metoda) (716)
 • ReadToEnd (metoda) (717)
 • Registry (obiekt) (718)
 • RenameDirectory (metoda) (719)
 • RenameFile (metoda) (720)
 • Request (obiekt) (721)
 • Resources (obiekt) (722)
 • Response (obiekt) (723)
 • Run (metoda) (724)
 • SaveMySettingsOnExit (właściwość) (725)
 • Screen (właściwość) (726)
 • ScrollLock (właściwość) (727)
 • SendKeys (metoda) (727)
 • SerialPortNames (właściwość) (730)
 • SetAudio (metoda) (731)
 • SetData (metoda) (732)
 • SetDataObject (metoda) (733)
 • SetDelimiters (metoda) (734)
 • SetFieldWidths (metoda) (735)
 • SetFileDropList (metoda) (736)
 • SetImage (metoda) (737)
 • SetText (metoda) (738)
 • Settings (obiekt) (739)
 • SetValue (metoda) (741)
 • ShiftKeyDown (właściwość) (743)
 • Shutdown (zdarzenie) (743)
 • SpecialDirectories (obiekt) (744)
 • SplashScreen (właściwość) (745)
 • StackTrace (właściwość) (746)
 • Startup (zdarzenie) (748)
 • StartupNextInstance (zdarzenie) (749)
 • Stop (metoda) (750)
 • Temp (właściwość) (751)
 • TextFieldParser (obiekt) (752)
 • TextFieldType (właściwość) (753)
 • TickCount (właściwość) (754)
 • Title (właściwość) (755)
 • TotalPhysicalMemory (właściwość) (756)
 • TotalVirtualMemory (właściwość) (757)
 • TraceSource (właściwość) (757)
 • Trademark (właściwość) (759)
 • TrimWhiteSpace (właściwość) (759)
 • UICulture (właściwość) (760)
 • UnhandledException (zdarzenie) (761)
 • UploadFile (metoda) (762)
 • User (obiekt) (764)
 • Users (właściwość) (765)
 • Version (właściwość) (766)
 • WebServices (obiekt) (767)
 • WheelExists (właściwość) (768)
 • WheelScrollLines (właściwość) (769)
 • WorkingSet (właściwość) (770)
 • WriteAllBytes (metoda) (770)
 • WriteAllText (metoda) (771)
 • WriteEntry (metoda) (772)
 • WriteException (metoda) (774)

III Dodatki (777)

A Elementy języka Visual Basic według kategorii (779)

 • Obsługa tablic (780)
 • Schowek (780)
 • Obiekty kolekcji (781)
 • Popularne okna dialogowe (782)
 • Kompilacja warunkowa (782)
 • Konwersja (782)
 • Data i godzina (783)
 • Diagnostyka (784)
 • Deklaracja (784)
 • Obsługa błędów (785)
 • System plików (786)
 • Operacje finansowe (787)
 • Informacja (787)
 • Wejście-wyjście (788)
 • Zintegrowane środowisko programowania (789)
 • Interakcja (789)
 • Matematyka (790)
 • Struktura programu i przepływ sterowania (791)
 • Programowanie obiektowe i różne konstrukcje programowe (791)
 • Rejestr (793)
 • Operacje na łańcuchach (793)

B Hierarchia przestrzeni nazw (795)

 • Hierarchia przestrzeni nazw My (795)
 • Hierarchia przestrzeni nazw System (801)

C Stałe i typy wyliczeniowe (805)

 • Stałe wbudowane Visual Basica (805)
 • Klasa ControlChars (808)
 • Typy wyliczeniowe Visual Basica (809)

D Co dodano, a co zmieniono w Visual Basicu .NET 2002? (815)

 • Zmiany językowe wprowadzone w Visual Basicu .NET 2002 (815)
 • Zmiany dotyczące konstrukcji programistycznych (824)
 • Przestarzałe konstrukcje programistyczne (826)
 • Ustrukturalizowana obsługa wyjątków (827)
 • Zmiany w technikach programowania obiektowego (827)

E Co dodano, a co zmieniono w Visual Basicu .NET 2003? (831)

 • Zmiany językowe wprowadzone w Visual Basicu .NET 2003 (831)

F Co dodano, a co zmieniono w Visual Basicu 2005? (833)

 • Rozszerzenia istniejącej funkcjonalności (834)
 • Przestrzeń nazw My (837)
 • Pozostałe nowości (838)

G Elementy Visual Basica 6, które nie są już obsługiwane (841)

H Kompilator Visual Basica obsługiwany z poziomu wiersza poleceń (847)

 • Podstawy kompilatora Visual Basica (847)
 • Przełączniki wiersza poleceń (848)
 • Stosowanie pliku odpowiedzi (853)
 • Stałe kompilacji warunkowej (854)

Skorowidz (857)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań